امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل

نویسندگان

چکیده

در شهرستان بابل به دلایل مختلف زیست محیطی و اجتماعی، نظیر پراکندگی جوامع انسانی در سطح شهرستان و بالا بودن سطح سفرة آب زیرزمینی، یافتن مکان دفن مناسب زباله های شهری با مشکل مواجه است. بنابراین لازم است تا به نحوی میزان زباله ای را که به زمین دفن منتهی می شود کاهش داد. یکی از راه ها، تولید بیوکمپوست از زباله های این شهرستان است.
برای تعیین میزان مواد آلی در زباله های شهری بابل پس از مطالعات اولیه در منطقه انجیل سی (محل دفن زباله های شهرستان بابل) نمونه برداری به صورت تصادفی در چهار فصل (در سال 1381) و در هر فصل به مدت یک هفته انجام پذیرفت. در هر روز تعداد 20 نمونه نیم متر مکعبی برای تعیین درصد اجزای تشکیل دهنده زباله گرفته شد. به عبارت دیگر در هر فصل، 140 نمونه برداشت شد. ضمناً برای تعیین درصد رطوبت مواد فساد پذیر در هر فصل، تعداد 10 نمونه دو کیلوگرمی برداشت گردید و از همین نمونه های خشک شده در آتوکلاو برای تعیین نسبت C/N استفاده شد.
نتایج مبین آن است که در شهرستان بابل روزانه 200 تن زباله جمع آوری می شود، از این مقدار 41/148 تن (87/73%) آن را مواد فسادپذیر تشکیل می دهد. از طریق آزمایش های انجام شده درصد رطوبت مواد فساد پذیر 75/75% و نسبت C/N در مواد قابل کمپوست، 1/15 اندازه گیری شد. برای بالا بردن نسبت C/N (کربن به ازت) در حد ایدآل (30 تا 35) لازم است از خاک اره
(با نسبت C/N حدود 500) استفاده کرد.
نتایج نشان می دهد که در زباله های شهری بابل در حال حاضر سالانه حدود 54020 تن مواد قابل تبدیل به کود با ارزشی معادل 000، 000، 000، 2 ریال دفن می‌گردد. امید است تحقیق حاضر رهنمودی برای استفاده بهینه از این مواد ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها