بررسی آلودگی مونوکسیدکربن در تونل‌های محور هراز

نویسندگان

چکیده

چکیده
مونوکسیدکربن یکی از آلاینده‌های مهم هوا به‌شمار می‌رود که آثار مخرب زیادی برسلامتی انسان وارد می‌سازد. همچنین به‌عنوان گاز شاخص در طراحی تهویة تونل‌ها استفاده می‌شود. به‌همین منظور در این مطالعه، غلظت مونوکسیدکربن در 5 تونل محور هراز، در سه روزو هر روز در دو مرحله ،صبح و عصر به‌وسیلة دستگاه گاز آنالایزر، مدل Emicont 70 اندازه‌گیری شد. نمونه‌برداری به مدت 6 دقیقه در ارتفاع یک متری از سطح زمین (ارتفاع تنفسی )، در فصل بهار انجام شد. نتایج حاصل نشان‌دهندة غلظت‌های بالایی از این گاز در تونل‌های مورد بررسی است. غلظت مونوکسیدکربن در دامنه‌ای از ppm 9 تا300 تغییر داشته است. غلظت‌های مشاهده شده از مونوکسیدکربن، همبستگی مثبت با طول تونل و همچنین میزان تردد واقعی را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها