بررسی و ارائه برنامه پایش کیفی مناسب برای حوضه آبخیز سد امیرکبیر (رودخانه کرج)

نویسندگان

چکیده

چکیده
آگاهی از کیفیت منابع آب در برنامه‌ریزی و مدیریت این منابع، بسیار حائز اهمیت است. برای افزایش این آگاهی لازم است برنامه‌ای مناسب برای پایش و ارزیابی کیفیت منابع آب تعیین و اجرا شود . تحقیق حاضر به این منظور در حوضة آبخیز رودخانة کرج در سه مرحله اصلی زیر انجام شده است:
1- شناخت انواع برنامة پایش و اجزای آنها؛
2- شناخت محیط زیست ، شرایط و نیاز منطقه به برنامة پایش؛
3- مقایسه شرایط و نیاز منطقه با انواع برنامه پایش و انتخاب انواع مناسب آن.
بر این اساس مهم‌ترین انواع برنامه شناسایی شده عبارتند از : پایش وضع موجود، پایش روند، پایش تطبیقی (نوع اوّل و دوم) و پایش ارزیابی اثرات محدودة مورد مطالعه نیز پس از شناسایی به سه بخش بالادست دریاچة سد ، دریاچة سد و پایین دست دریاچة سد تقسیم شده و برای هر بخش، برنامة پایش به صورت زیر انتخاب شد:
1- بالادست دریاچه سد : پایش تطبیقی نوع دوم و پایش ارزیابی آثار؛
2- دریاچة سد : پایش روند؛
3- پایین دست دریاچه سد : پایش تطبیقی نوع اوّل و دوم و پایش ارزیابی آثار.
سپس مهم‌ترین اجزای برنامه پایش شامل انتخاب محل ایستگاه‌های پایش ، تناوب(فاصله زمانی) نمونه برداری و مشخصه‌هایی که باید مورد سنجش قرار گیرند برای هر بخش مشخص شدند .
کلید واژه
برنامه پایش ، حوضه آبخیز ، رودخانه کرج ، سد امیر کبیر

کلیدواژه‌ها