معرفی فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان

نویسندگان

چکیده

مطالعه ای به منظور شناخت فون مهره داران منطقه حفاظت شده بیدوئیه در جنوب غربی کرمان در سالهای 1380 و 1381 صورت گرفت. شناسایی گونه های جانوری مهره دار منطقه بر اساس خصوصیات مرفولوژیک مرفومتریک و مریستیک انجام شد. 22 گونه پستاندار 89 گونه پرنده 18 گونه خزنده 2 گونه دوزیست و 2 گونه ماهی شناسایی شدند. بر طبق فهرست های IUCN و CITES و مقررات سامان حفاظت محیط زیست ایران تعداد 4 گونه حمایت شده 2 گونه آسیب پذیر و 2 گونه در شرف تهدید با ریسک کمتر از پستانداران و 2 گونه در معرض خطر 1 گونه در شرف تهدید با ریسک کمتر 9 گونه حمایت شده غیرآبزی و یک گونه آندمیک ایران از پرندگان و 2 گونه حمایت شده از خزندگان در منطقه مشخص شدند. نقشه پراکندگی گونه های مهره دار شاخص در مقیاس 100000:1 تهیه گردید. پیشنهادهایی برای مدیریت اصولی و منطقی برای فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها