تنوع درون گونه ای کبک معمولی در البرز و زاگرس

نویسنده

چکیده

کبک معمولی(Alectoris chukar) یکی از مهمترین پرندگان قابل شکار ایران است که با توجه به خصوصیات زیستگاهی خود که شامل نواحی خشک و نیمه خشک می شود در ایران از دامنه پراکنش وسیعی برخوردار است.- طی تحقیقی که در سالهای 76-1374 انجام شد 17 نمونه از مناطق مختلف زاگرس و البرز جمع آوری شده و از نظر کروموزومی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی کاریوتیپ نمونه های مختلف نشان دادند که عدد کروموزومی کبک 72 است و کروموزوم شماره 5 کروموزوم جنسی z است که در نرها یک جفت و در ماده ها به صورت منفرد مشاهده می شود کروموزوم W نیز کروموزوم کوچکی است که احتمال می رود از نظر اندازه در ردیف کروموزوم های شماره 7 یا 8 قرار بگیرد. پیشنهاد می شود برای تعیین خصوصیات کروموزومی این پرنده مطالعات دقیق تری بر روی نمونه های مناطق مطالعاتی بیشتر انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها