تولید پیوسته و ناپیوسته اسید لاکتیک از آب پنیز با استفاده از لاکتوباسیل تثبیت شده

نویسندگان

چکیده

تولید اسید لاکتیک از آب پنیر پروتئین زدایی شده توس لاکتوباسیل تثبیت شده بر روی تراشه های چوب مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فرایند تثبیت بر روی حامل های مختلف همچون تراشه های چوب خرده آجر و گوی شیشه ای متخلخل به رو جذب سطحی و بر روی پوسته تخم مرغ همراه با گلوتار آلدئید به روش پیوند کوولانسی انجام شد. از بین حامل های مختلف تراشه هایچوب بالاترین میزان جذب لاکتوباسیل را نشان داد و ه عنوان بهترین حامل برای تولید انتخاب شد.تولید در سیستم ناپیوسته با چهار درجه حرارت و سه PH مختلف برای مدت 5 روز انجام گردید و بالاترین میزان تولید اسید لاکتیک (g/l 16) در T=280C و PH=5.5 مشاهده گردید. با بررسی بر روی سیستم ناپیوسته یک درجه حرارت و PH بهینه برای سیستم پیوسته انتخاب شد (PH = 5, T = 320C) سیستم پیوسته به صورت یک ستون پر شده از لاکتوباسیل تثبیت شده روی تراشه های چوب طراحی شد. بالاترین میزان تولید اسید لاکتیک (14h/l) در این سیستم با D= 0.2hr-1 بعد از 5 روز مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها