آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق آلودگی خاک با ترکیبات نفتی در منطقه عظیم آباد (جنوب پالایشگاه تهران) بررسی شده است. ا سالها قبل خاک این منطقه در اثر نشت احتمالی ترکیبات نفتی از مخازن زیرزمینی و یا لوله های انتقال فرسوده و نیز زوائد ناشی از پالایش نفت خام آلوده گردیده که نمونه بارز آن را می توان در آب نهرهای جاری در منطقه و خاک های اطراف آن به وضوح مشاهده نمود.
برای بررسی آلودگی خاک منطقه آزمایش های مکانیک خاک (دانه بندی - هیدرومتری - حدود خمنری و روانی - نفوذ پذیری - وزن مخوص صحرایی) و آزمایش های اندازه گیری آلاینده ها با شاخص BTEX (بنزن - تولوئن - اتیل بنزین و زایلن) بر روی نمونه های خاک صورت پذیرفته و مقادیر غلظت کل و غلظت قابل نشت نمونه ها نیز اندازه گیری شدند (میزان نشت آلاینده ها توسط آزمایش خصوصیات نشت و سمیت یا TCLP اندازه گیری گردید) علاوه بر این مقادیر مجاز آلاینده ها در خاک منطقه با استفاده از جداول توصیه شده توسط سازمان محیط زیست امریکا نیز بررسی گردید.
مقایسه مقادیر موجود آلودگی در نمونه های خاک با مقادیر مجاز آلودگی حاکی از آن است که خاک منطقه عظیم آباد در برخی از مناطق آلوده به ترکیبات نفتی است. همچنین نتایج آزمایش نشت در خصوص نمونه های خاک منطقه حاکی از نشت آلاینده ها در برخی از نمونه ها بوده بنابراین امکان نشت آلودگی از برخی خاک های آلوده منطقه ه آبهای زیر زمینی وجود دارد.
در انتهای این تحقیق با توجه به نوع آلودگی و شرایط موجود منطقه راهکارهای مفیدی که باید به منظور کنترل آلودگی مد نظر قرار گیرند ارائه و برخی ار روشهای مناسب پالایشی جهت زدایش آلودگی ا خاک های منطقه پیشنهاد گردیده اند.

کلیدواژه‌ها