کاربرد سنجش حرارتی از دور در مطالعات محیط زیست

نویسنده

چکیده

بسیاری از مطالعات نشان داده است که داده های حرارتی حاصل از سنجنده ها کاربرد فراوانی در مطالعات پدیده های زمینی دارد . اما بر اساس اطلاعات نگارنده هنوز استفاده از سنجش از دور در ایران گسترش نیافته است . درجه حرارت عامل مهمی در درک خصوصیات فیزیکی – شیمیایی و بیولوژیکی است که می تواند برای بیان وضعیت ماده استفاده شود . بنابراین تصمیم گیری برای انتخاب داده های حرارتی سنجش از دور و نوع سنجده در مطالعات محیط زیست مرحله مهمی محسوب می شود . از این رو لازم است که محتوای اطلاعات باندهای حرارتی و کاربردی های آن ارزیابی شود . در این مطالعه سعی می شود فواید سنجش از دور و کاربرد آن در توسعه پایدار- پوشش گیاهی – هواشناسی – کیفیت هوا – خاک و زلزله مورد بحث قرار گرفته و بر اساس این مطالعه نتیجه گیری شده است که داده های حرارتی سنجش از دور – ابزاری قوی برای مطالعات محیط زیست مس باشند .

کلیدواژه‌ها