بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور

نویسندگان

چکیده

در بخش انرژی کشور هزینه های خارجی درواقع هزینه هایی هستند که به جامعه و محیط زیست در اثر تولید انتقال تبدیل و مصرف انرژی تحمیل می گردند ولی در قیمت کالا یا خدمات ملحوظ نمی گردند عدم توجه به هزینه های محیط زیستی تولید برق باعث ایجاد آثار مخرب بر منابع مورد استفاده می گردد و به عنوان نیرویی محرک سیستم تولید برق را به سوی ناپایداری سوق میدهد به نظر می رسد بر آورد هزینه های محیط زیستی و لحاظ کردن آن در هزینه نهایی تولید برق گامی است به سوی شفاف سازی فرایند قیمت گذاری کالا و خدمات در بخش انرژی که زمینه عملی لازم برای حرکت به سوی قیمت گذاری مبتنی بر بازار در مورد مصرف برق کشور فراهم می شود.
مطالعه حاضر از دو روش برای بر آورد هزین های محیط زیستی تولید برق در کشور استفاده کرده است که عبارتند از روش بر آورد مستقیم و روش بر آورد تعدیل شده به طوری که روش نخست در واقع روش مرسوم در بسیاری از کشورهاست که در آن نتایج مطالعات سایر کشورهای توسعه یافته از طریق به کارگیری مستقیم نرخ برابری ارز استفاده می نمایند روش دوم رویکردی است که از سوی بانک توسعه آسیا معرفی شده و در آن ضمن انتقاد از به کارگیری روش نخست لازم می داند از قدرت خرید پول کشورها جهت بسط نتایج پژوهش های اقتصاد محیط زیست کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه بهره جوید زیرا روش تبدیل مستقیم بر آوردی مبتنی بر واقعیت را به دست نمی دهد و نتنها از یک ضریب تبدیل نرخ برابری ارز استفاده نمی مانند چرا که هنزیه های محیط زیستی ارزش منابع آب زمین پوشش گیاهی در کشورهای تولید کننده اطلاعات قابل مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیست و به کارگیری روش تبدیل مستقیم در واقع نوعی بر آورد خام محسوب می گردد بر اساس بر آوردهای به عمل آمده تفاوت های بسیار زیادی میان نتایج به کارگیری دو رویکرد مطرح شده وجود دارد به طوری که هزینه خارجی محیط زیستی تولید کیلو وات ساعت برق از نیروگاه های بخاری گازی چرخه ترکیبی و دیزلی 32/2 . 26. 15/4. 42/4 ریال در هر کیلو وات ساعت است و هزینه اجتماعی تولید برق که تابعی از هزینه تولید و هزینه ای محیط زیستی است به ترتیب برابر 3/184 . 216. 160. 187 (به طور متوسط) ریال در ازای تولید هر کیلووات ساعت می باشد.

کلیدواژه‌ها