نویسنده = پروین نصیری
ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم‌آباد به منظور ارائة راهکارهای اجرایی جهت کنترل و کاهش آن

دوره 35، شماره 51، آبان 1388

مریم کیانی صدر؛ پروین نصیری؛ محمد صادق سخاوتجو؛ مجید عباسپور


بررسی جنبه های زیست محیطی ایستگاه انتقال مواد زاید جامد در شهر تهران ( مطالعه موردی مناطق 2 ، 5 و 15)

دوره 27، شماره 28، دی 1380

قاسمعلی عمرانی؛ مهسا رضایی مقدم؛ سید مسعود منوری؛ پروین نصیری