نویسنده = آیدا بیاتی
بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی؛ غلامرضا نبی بیدهندی