بررسی تاثیر نحوۀ قرار‌گیری بلوکهای ساختمانی بر جریان باد در سطح عابر پیاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

ارزیابی آسایش انسان‌ها در فضای باز یکی از کلیدی‌ترین معیارها در طراحی و چینش ساختمانها بحساب می‌آید. یکی از فاکتورهای موثر در ایجاد شرایط آسایش، جریان باد است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر نحوۀ قرار‌گیری بلوکهای شهری بر جریان باد، جهت ایجاد آسایش می‌باشد. دو شاخص کالبدی، نسبت ارتفاع ساختمانها به فاصله‌شان1 (H/W) و نیز جهت‌گیری ساختمانها به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر جریان باد مورد بررسی قرار گرفت. در ارتباط با عامل نسبت ارتفاع ساختمانها به فاصلۀ آنها از همدیگر، نسبتهای 0.5، 1،1.5 و 2 انتخاب شدند و برای جهت‌گیری، جهت‌گیریهای °135 الی °200 مورد بررسی قرار گرفتند. مجتمع گلپارک در شهر تبریز به عنوان نمونۀ مورد مطالعاتی انتخاب و اطلاعات سینوپتیک 19 سال اخیر(2002-2021) شهر تبریز از سازمان هواشناسی کشور استخراج شد. با استفاده از شاخص پنواردن، ماههایی از سال که شرایط نامساعدی را به لحاظ آسایشی در فضای باز دارند، شناسایی شد. براین اساس روز 17 دیماه در سال 1399 به عنوان یکی از سردترین روز سال انتخاب و جهت شبیه‌سازی سناریوهای مختلف از نرم‌افزار انویمت مدل 4.4.5 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد، نسبتهای H/W 0.5 الی 1 مناسبترین نسبت، همچنین در رابطه با جهت‌گیری بلوکها، جهتگیرهای °200 تا °185 و جهتگیری °135مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها