تاثیر آلودگی های فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی بر فون پادمان خاک در برخی مناطق صنعتی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

بندپایان رده پادمان به دلیل تراکم بالا در اکوسیستم‌های خشکی‌زی و حساسیت زیاد به آلودگی‌های شیمیایی، از مهمترین شاخصهای زیستی در بررسی آلودگیها هستند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آلودگیهای فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفتی در خاکهای دو منطقه پالایشگاه اصفهان و کارخانه فولاد مبارکه بر تنوع و فراوانی جمعیت پادمان انجام شد. با استفاده از قیف برلز، بندپایان رده پادمان از خاک جداسازی شدند و در مجموع ۱۱ گونه متعلق به 6 خانواده از ۲ زیر‌راسته پادمان شناسایی شدند. در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین بیشترین درصد فراوانی مربوط به گونه‌های Isotomiella minor، Ceratophysella stercoraria‌ و Hypogastura sp.1 بود و هیچ نمونه ای مربوط به گونه Folsomia candida جداسازی نشد. در خاک‌های آلوده به مواد نفتی بیشترین درصد فراوانی به ترتیب مربوط به گونه‌های Hypogastura sp.، Isotomiella minor و Ceratophysella stercoraria‌ بود. در این پژوهش گونه F. candida در هیچکدام از دو نوع خاک آلوده جمع آوری نشد که نشان دهنده تاثیرپذیری زیاد این گونه‌ از آلودگیهای شیمیایی خاک است و می‌توان از آن به‌عنوان یک نشانگر زیستی در پایش خاک‌های آلوده به ترکیبات شیمیایی استفاده نمود. این اولین گزارش از تغییرات فون پادمان در اثر آلودگیهای زیست محیطی خاکها در ایران میباشد.

کلیدواژه‌ها