تعیین جریان رهاسازی بهینه از مخزن سد با درنظرگرفتن نیازهای کمّی و کیفی رودخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی / دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

برای تامین جریان زیست محیطی رودخانه می‌توان بخشی از جریان‌های تخصیص یافته به دیگر اهداف بهره‌برداری از سدها مانند صنعت، برق آبی و کشاورزی را به جریان زیست‌محیطی اختصاص داد. اما برای ایجاد یک تعادل مناسب و رعایت عدالت در میان ذی نفعان اهداف زیست‌محیطی و دیگر اهداف موجود، لازم است تمامی این اهداف به منظور تعیین یک جریان رهاسازی مناسب، به‌طور هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین در این تحقیق، به تعیین جریان رهاسازی بهینه از سد به‌گونه‌ای که این جریان بتواند تمامی اهداف کلان موجود در بهره‌برداری از آب رودخانه را تامین کند، پرداخته شده است. برای تعیین جریان رهاسازی بهینه، مقدارهای جریان زیست‌محیطی در رودخانه با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی محاسبه شدند. سپس اهداف کمی و کیفی موجود در بهره‌برداری از آب رودخانه، شناسایی، دسته‌بندی و تعریف شدند. پس از آن، با استفاده از نظریه حل اختلاف نش، از میان بازه جریان‌ زیست‌محیطی حاصل شده، یک جریان رهاسازی بهینه با توجه به تمامی اهداف مختلف موجود، تعیین شد. روش ارائه شده بر روی سامانه مخزن-رودخانه گتوند-کارون به-کار گرفته شد و جریان رهاسازی بهینه برای وزن‌های نسبی مساوی برای تمام اهداف، برابر با 8/183مترمکعب بر ثانیه به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات