تعیین مدل مناسب در تخمین منحنی مشخصه رطوبتی (Swcc) در شرایط مختلف رطوبتی خاک رسی متراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

خاکهای رسی در محل‌های دفن زباله به صورت متراکم و به منظور کاهش آلودگی کاربرد دارند. با توجه به اینکه غالباً لاینرهای رسی متراکم غیراشباع می‌باشند، تخمین ویژگی‌های هیدرولیکی غیراشباع از جمله منحنی رطوبتی ضروری است. در این پژوهش، منحنی مشخصه رطوبتی(SWCC) خاک رسی در شرایط رطوبتی متفاوت (خشک، بهینه، مرطوب) و تراکم‌های متفاوت(کاهش، استاندارد، اصلاح شده) با استفاده از دستگاه صفحات فشاری به دست آمد. سپس از 5 مدل تانی، نمایی، روسو، فردلاند و زینگ پنج پارامتره، ون گنوختن برای تخمین Swcc استفاده شد و پس از انتخاب بهترین مدل، پارامترهای آنها به منظور بررسی رفتار خاک رسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل ون گنوختن در نمونه دست نخورده و تراکم کاهشی- بهینه ؛ مدل روسو در تراکم اصلاح شده- مرطوب و مدل فردلاند و زینگ در سایر نمونه‌ها به دلیل R2 بزرگ‌تر و SSR و RMSE کوچک‌تر بهترین عملکرد را ارائه دادند و مدل تانی ضعیفترین عملکرد را داشت. مقدار α در مدل فردلاند و زینگ و ون گنوختن در تراکم اصلاح شده و استاندارد با افزایش رطوبت، افزایش یافت در حالی که در تراکم کاهشی روندی متفاوت داشت. همچنین مقدار α در تراکم اصلاح شده با افزایش رطوبت به مقدار ثابت میل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات