آثار دما بر فرآیند گازی سازی هیدروترمال پسماندهای کارخانه‌های تولید کاغذ، مطالعه موردی: کارخانه‌های کاغذسازی شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 دکتری برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه به بررسی فرآیند گازی سازی هیدروترمال پسماند تولیدی کارخانه های کاغذسازی موجود در ایران پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا مشخصات یک نمونه پسماند تولیدی کارخانه کاغذسازی مشخص شده است و تمرکز بر اثر دما بر فرآیند گازی سازی هیدروترمال به عنوان یک روش تولید انرژی و یک روش مدیریت پسماند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تهیه نمونه ای از پسماند کارخانه کاغذسازی که بتواند تا حد ممکن به نمونه واقعی نزدیک باشد، نمونه برداری از پسماند کارخانه کاغذسازی در طول یک سال و در چهار نوبت و از 5 کارخانه کاغذسازی انجام شده است. رطوبت، مواد فرار، کربن ثابت و خاکستر نمونه خشک شده قبل از اینکه ورود به راکتور اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد، میزان گاز خروجی مستقیما با دما در ارتباط می باشد و با افزایش دما میزان گاز خروجی افزایش یافت. با افزایش دما از oC 500 به 750 میزان گاز خروجی از میزان 27.09 به 45.22 mol/kg افزایش یافت. میزان CO2 در ابتدا mol/kg 38/8 می‌باشد که در نهایت به mol/kg 21/17 افزایش می‌یابد. میزان افزایش در بازه‌ی 600 تا 650 درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش ناگهانی دارد که بر اثر واکنش‌های انجام شده مربوط به تولید CO2 می‌باشد،

کلیدواژه‌ها

موضوعات