بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی در حضور و عدم حضور براده های آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

امروزه در سراسر دنیا آلودگی آب‌های طبیعی به آرسنیک به یک مشکل زیست ‌محیطی مهم تبدیل شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی دامنه ی تأثیر میدان مغناطیسی بر روی میزان حذف آرسنیک سه‌ظرفیتی (آرسنیت) از نمونه‌های آب آلوده در حضور و یا عدم حضور براده‌های آهن بود.این مطالعه از نوع مداخله‌ای می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل نمونه‌ها ی دارای غلظت آرسنیک 2 و 5/0 میلی گرم بر لیتر واکنش داده شده با براده‌ی آهن در دوز‌های 0 ، 5 و 5/2 گرم بر لیتر در زمان‌‌های تماس 5 ، 10 و 15 دقیقه‌ در pH خنثی و در شرایط آزمایشگاهی بود که با سه مرتبه تکرار آزمایش 108 نمونه بدست آمد. جهت بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی یون ها و نمک های تشکیل شده یک ستون مگنتیک طراحی شد و نمونه‌ها از آن عبور داده شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که میدان مغناطیسی غلظت آرسنیک نمونه‌ها ی بدون براده‌ی آهن را کاهش ولی غلظت آرسنیک نمونه‌های دارای براده‌ی آهن را افزایش داد. از این تحقیق چنین نتیجه‌گیری می شود که با اعمال میدان مغناطیسی خارجی می توان آرسنیک را بدون واکنش با یون یا جاذب دیگری از آب آشامیدنی حذف کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات