بررسی کانیهای زهاب اسیدی با استفاده از ویژگیهای طیفی و پردازش تصاویر ماهواره‌ای لندست 8، مطالعه موردی: معدن دره زار، استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور زمین شناختی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران.

2 کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ علوی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

3 استاد، گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

4 استادیار گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران. ن

چکیده

زهاب اسیدی اثرات مخربی بر محیط زیست دارد. معدن دره‌زار یکی از معادن مس پورفیری است که دگرسانی فیلیک در آن گسترش قابل توجهی دارد و کانی پیریت (سولفید آهن) در این دگرسانی جزو کانی‌های باطله با قابلیت تشکیل زهاب اسیدی است. در این تحقیق، کانی‌های ثانویه آهن مرتبط با زهاب اسیدی در معدن دره‌زار با استفاده از بررسی ویژگی‌های طیفی کانیها و پردازش تصاویر لندست 8 مطالعه و بارزسازی شده‌اند. به منظور شناسایی ویژگی‌های طیفی کانی‌های شاخص زهاب اسیدی از طیف‌های کتابخانه طیفی USGS1 و برای بارزسازی مناطق دارای پتانسیل زهاب اسیدی با تصویر لندست 8 از روش آنالیز مؤلفه اصلی استفاده شده است. نتایج نشان دادند که با مطالعات طیفی و روش‌های پردازش تصویر مانند آنالیز مؤلفه اصلی امکان شناسایی کانیهای زهاب اسیدی وجود دارد با مطالعات میدانی حضور کانیهای ثانویه آهن در دامپ‌های شرقی، غربی و بخش مرکزی توده معدنی تائید شد و در مطالعات طیف‌سنجی نمونه‌های صحرایی نیز کانی‌های ثانویه آهن مانند گوتیت، ژاروسیت و هماتیت شناسایی شدند. اندازه‌گیری pH و EC وجود آبهای با pH پایین و EC بالا را در محدوده داخل معدن نشان دادند که در مجموع مطالعات میدانی و آزمایشگاهی با نتایج پردازش تصویر هماهنگ بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات