بررسی عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی اعضای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در طول دهه‌های اخیر، بروز و افزایش بحران‌های مختلف زیست‌محیطی، نگرانی‌های فزاینده‌ای را نسبت به امنیت زیستی انسان برانگیخته است. بسیاری بر این باورند که راه‌حل بحران‌های زیست‌محیطی باید در تغییر رفتار و نگرش انسان و روش زندگی وی بر کره خاکی، جستجو شود و تاکنون متغیرهای مختلفی به عنوان عوامل موثر بر تبیین رفتارهای زیست‌محیطی مورد‌بررسی قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه‌های دانش زیست‌محیطی، ادراک زیست‌محیطی، نگرش زیست‌محیطی و نیت زیست‌محیطی بر رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﻳﺴﺖ‌ﻣﺤﻴﻄﻲ اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی انجام شده ‌است. جامعه آماری تحقیق، سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان تهران می‌باشند که 148 نفر به عنوان اعضای نمونه تعیین شدند. ابزار جمع‏آوری داده‌ها پرسشنامه انتخاب گردید که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 88 %درصد بدست آمد. نتایج بدست ‌آمده از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی بیانگر رابطه مثبت و معنی‌دار چهار مولفه دانش زیست‌محیطی، ادراک زیست‌محیطی ، نگرش زیست‌محیطی و نیت زیست‌محیطی با رفتارهای زیست‌محیطی بودند. همچنین نیت به عنوان متغیر میانجی 6/59درصد و چهار متغیر (دانش، ادراک، نگرش و نیت زیست‌محیطی) 4/33 درصد از مجموع واریانس رفتار زیست‌محیطی در بین اعضا سازمان‌های مردم‌نهاد زیست محیطی استان تهران را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات