مقایسة کارایی فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تثبیت‌شده و معلق در حذف رنگزای اسید نارنجی 7

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- گروه مهندسی محیط زیست

چکیده

رنگ‌های آلی مصنوعی کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف دارد. رنگزا‌های آزو دستة بزرگی از این ترکیبات است که حذف و تصفیة آن به‌دلیل پایداری زیاد و قابلیت سرطان‌زایی بالا اهمیت بسیاری دارد. هدف از این تحقیق عبارت است از مقایسة راندمان حذف رنگزای اسید نارنجی 7، یکی از پرمصرف‌ترین رنگزاهای نساجی، در دو حالت بستر بتن تثبیت‌شده و معلق با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی UV/ZnO. پس از تعیین طول موج ماکزیمم رنگزا، نخست آزمایش‌های شاهد انجام شد تا نقش اصلی فرایند فتوکاتالیستی مشخص شود. سپس، تأثیر مقادیر مختلف غلظت رنگزا، میزان کاتالیست، pH، میزان شدت تابش و مصرف انرژی با تغییر یک پارامتر و ثابت نگه‌داشتن سایر پارامترها بررسی و بهینه‌سازی شد. آزمایش‌ها در شرایط بهینه در هر دو روش نشان داد که حذف رنگ در پسابی با غلظت ppm 50 رنگزا، pH معادل 7، غلظت کاتالیست 80 گرم بر مترمربع (32/10 گرم بر لیتر) و شدت تابش 32 وات لامپ UVC، در هر دو حالت معلق و تثبیت‌شده و در زمان 60 دقیقه به‌ترتیب بیش از 95 و 35 درصد است. همچنین، میزان حذف COD در روش معلق بالاتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات