بررسی کارآمدی فرایند اکسایش پیشرفتة فردفنتون در حذف بار آلی از فاضلاب شور صنایع چرم‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده

تجربة موفق به‌کارگیری روش اکسایش پیشرفتة فردفنتون در تصفیة فاضلاب شهری و لجن مازاد بیولوژیکی در چند سال اخیر، بستر مناسبی را برای مطالعات دیگر از جمله بررسی کارآمدی این فناوری در تصفیة فاضلاب‌های صنعتی فراهم کرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارآمدی فرایند فردفنتون در خصوص حذف بار آلی بر حسب COD از فاضلاب شور صنایع چرم‌سازی بود. در کنار میزان حذف COD، میزان حذف یون کلر نیز اندازه‌گیری و بررسی شد. این مطالعة‌ موردی با استفاده از پایلوت منقطع آزمایشگاهی به حجم 1 لیتر، مجهز به دستگاه همسوکنندة جریان برق و چهار الکترود گرافیت انجام پذیرفت. بر اساس نتایج بررسی‌های انجام‌شده، رآکتور آزمایشگاهی فردفنتون تحت شرایط بهینة 3pH=، نسبت 6/0 [Fe2+]/[H2O2]=، غلظت پراکسید هیدروژن 2260 میلی‌گرم بر لیتر، جریان 8/0 آمپر و مدت زمان 120 دقیقه بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که کارآمدی حذف COD و یون کلر به‌ترتیب برابر با 61 و 40 درصد است. بر مبنای نتایج حاصل و مشاهدات انجام‌شده می‌توان گفت که گرچه از سویی بخش قابل‌توجهی از یون کلر به عنوان عامل شوری حذف می‌شود، ولی غلظت بالای یون کلر موجود عامل محدودکنندة کارآمدی این راکتور در خصوص حذف COD است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات