نقش پدیدة سرریز در گذار رفتار مسئولانة محیط‌زیستی از حوزة خصوصی به حوزة عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

بررسی رفتار محیط‌زیستی و عوامل مؤثر بر آن از اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران در حوزة محیط‌زیست است. این مقاله مطالعة سرریز رفتار زیست‌محیطی را هدف قرار داده و رابطة خطی بین دلبستگی به خانه، رفتار مسئولانة محیط‌زیستی در محیط خانه و رفتار مسئولانة محیط‌زیستی عمومی بررسی شده است. جامعة آماری شهروندان 15 الی 75 سال شهر تبریز و حجم نمونة آماری 456 نفر است که به شیوة پیمایش و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، با ابزار پرسشنامه بررسی شده‌اند. اعتبار ابزار با تکنیک تحلیل عاملی و محاسبة KMO و پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ بررسی شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که دلبستگی شهروندان به محیط خانه‌هایشان برابر 85 درصد از مقیاس تعریف‌شده، میانگین نمرات رفتار مسئولانة محیط‌زیستی در محیط خانه برابر 77 درصد و در حوزة عمومی 73 درصد از مقیاس تعریف شده است. یافته‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری گزارش می‌دهد که دلبستگی افراد به محیط خانه بر رفتار مسئولانة محیط‌زیستی آنان در این محیط تأثیرگذار است؛ همین طور، افرادی که در محیط خانة خود رفتار محیط‌زیستی مسئولانه‌تری دارند، در محیط عمومی نیز مسئولانه رفتار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات