به کارگیری فرایند تحلیل شبکه‎ای فازی (Fuzzy ANP) در شناسایی مکان بهینۀ ایستگاه‎های انتقال پسماند شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی‎، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی نقشه‎برداری، پردیس دانشکده¬های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

از مهم‌‌ترین مسائل در مدیریت پسماند، به حداقل رساندن هزینۀ خدمات و کاهش آلودگی است. در این زمینه ایستگاه انتقال پسماند مدیریت پسماند را بهبود داده است و جمع‌‌آوری پسماند را از محل تولید تا محل دفع ساماندهی می‌‌کند. ایستگاه انتقال پسماند در صورتی کارایی کافی دارد که به خوبی مکان‎یابی شده باشد. مطالعۀ حاضر به‌منزلۀ پژوهش کاربردی با استفاده از رویکرد تحلیل تصمیم‎گیری چندمعیاری و به کارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه‎ای فازی (Fuzzy ANP) در کنار تکنیک DEMATEL و استفاده از نتایج آن‎ها در مدل‌سازی مکانی به ارائۀ چارچوب نوینی در شناسایی مکان بهینۀ ایستگاه‎های انتقال پسماند پرداخته است. در این تحقیق، از تکنیک DEMATEL برای شناسایی روابط میان معیار‌ها و عوامل مؤثر در انتخاب مکان بهینۀ ایستگاه‎های انتقال استفاده و از نتایج آن در تشکیل ساختار شبکه و روابط میان معیارها در مدل فرایند تحلیل شبکه‎ای فازی (Fuzzy ANP) برای وزن‌دهی به معیارها استفاده شد. از وزن‎های به‌دست‌آمده بر اساس تأثیرگذاری معیار‌ها برای مدل‌سازی و پهنه‌بندی منطقه بر اساس تابع SUM در نرم‎افزار ArcGIS استفاده شد. این فرایند در شهرستان اصفهان برای شناسایی مکان‎های بهینۀ ایستگاه‎های انتقال پسماند اجرا و با توجه به موقعیت هر کدام از شهرها در این شهرستان و موقعیت محل کنونی دفن پسماند، محل‌هایی به‌منزلۀ ایستگاه‎های انتقال پسماند پیشنهاد شد. مناطق پیشنهادی‎ ایستگاه انتقال‎، کارایی جمع‌آوری مواد زائد را بیشتر کرده است و موجب کاهش هزینۀ حمل و نقل‎، آلودگی هوا، مصرف انرژی‎، عبور و مرور کامیون‎ها و فرسودگی جاده‎ها می‎شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات