کاهش گازهای گلخانه‌ای و تولید آب شیرین و نمک‌های مفید از دودکش نیروگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی

2 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی

3 استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، دپارتمان مهندسی شیمی

4 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده

نیروگاه‌های تولید برق با انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده که در ترکیب با آب در گاز داغ به صورت انیدرید از دودکش خارج می‌شوند، این آلاینده‌ها را در اتمسفر افزایش می‌دهند. هدف از انجام این مطالعه، شبیه‌سازی راکتوری بهینه به منظور حذف گازهای گلخانه‌ای و عمدتاً CO2 از دودکش نیروگاه‌ها با استفاده از باز قوی رقیق‌شده در آب (مانند NaOH) است که در نتیجۀ آن، گاز تمیز برای رهاسازی به اتمسفر و مخلوطی از نمک‌ها همراه آب، تولید و در نهایت، آب نمک حاصل، شیرین‌سازی و نمک‌های مفید آن نیز استخراج می‌شوند. تحقیق حاضر در قالب چهار سناریو A، B، C و D با استفاده از نرم‌افزارهای ASPEN PLUS و HYSYS برای شبیه‌سازی راکتوری به منظور کاهش و حذف این آلاینده‌ها در خروجی دودکش نیروگاه رودشور شکل گرفته است. بر اساس نتایج حاصله، در صورت بهره‌گیری از سناریوی A که مدل بهینۀ شبیه‌سازی‌شده از راکتور با بازیافت آب از جریان گاز خروجی از دودکش نیروگاه رودشور است، میزان بخار آب در گاز خروجی از دودکش نیروگاه رودشور tons/hr 780/102 برآورد شده که در خروجی راکتور شبیه‌سازی‌شده برای رهاسازی به اتمسفر، این مقدار به tons/hr 642/36 خواهد رسید. میزان آب در جریان آب نمک خروجی از راکتور tons/hr 280/1115 خواهد بود. همچنین، میزان CO2 در گاز خروجی از دودکش نیروگاه رودشور، از tons/hr 430/116 به tons/hr 10- 10 × 295/5 در خروجی راکتور شبیه‌سازی‌شده خواهد رسید و میزان نمک حاصل نیز معادل tons/hr 365/406 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات