ارزیابی میزان تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی در لند‌فیل و تکنولوژی‌های استحصال انرژی (مطالعۀ موردی: لند‌فیل آرادکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، انرژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

چکیده

لندفیل عبارت است از فضایی ایزوله که به منظور ذخیرۀ سیستماتیک بلند‌مدت زباله تحت شرایطی که از نشت آن به هوا و آب جلوگیری شود طراحی می‌شود. گاز لندفیل از طریق تجزیۀ باکتریایی تولید می‌شود، به طوری که زباله‌های مواد آلی در شرایط بی‌هوازی از طریق باکتری‌هایی که به طور طبیعی در زباله و خاک وجود دارند در اثر دفن شکسته می‌شوند. گاز لندفیل ترکیبی از مخلوط صدها گاز مختلف است. عموماً ترکیب درصد حجمی این گازها شامل 45 تا 60 درصد متان و 40 تا 60 درصد دی اکسید کربن است. در این پژوهش میزان کل گازهای تولیدی، همچنین گاز‌های گلخانه‌ای متان و دی اکسید کربن در لندفیل آرادکوه تا 30 سال پس از بسته‌شدن سایت با استفاده از مدل تخریب مرتبۀ اول پیش‌بینی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که تولید گاز در لندفیل با گذشت زمان روند کاهشی دارد، به طوری که بیشترین گاز متان و دی اکسید کربن تولید‌شده به ترتیب 6 و 16 میلیون کیلوگرم در سال 1394 و کمترین مقدار به ترتیب 3/0 و 8/0 میلیون کیلوگرم در سال 1423 خواهد بود. حجم کل گازهای تولید‌شده در این لندفیل طی 30 سال 213 میلیون متر مکعب برآورد می‌شود، که 27 درصد جرم آن را متان و 73 درصد آن را دی اکسید کربن تشکیل می‌دهد. همچنین، میزان انتشار گازهای متان، دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد از طریق تکنولوژی‌های استحصال انرژی در مدت 30 سال محاسبه و مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که میزان انتشار گاز دی اکسید کربن کنترل‌شده 85/1 برابر حالت کنترل‌نشده و میزان انتشار گاز متان در حالت کنترل‌شده 15/0 حالت کنترل‌نشده است. همچنین، مقدار انتشار گاز دی اکسید گوگرد طی 30 سال 361 کیلوگرم پیش‌بینی شده است. برای ارزیابی اعتبار و دقت مدل پیشنهادی، نتایج، با مقادیر حاصل از روش موازنۀ جرم مقایسه شده‌اند. میزان خطای برآوردی مطلوب‌بودن نتایج مدل پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها