تنوع زیستی ماهیان رودخانة تالار استان مازندران

نویسنده

چکیده

تنوع زیستی ماهیان رودخانه تالار (یکی از زیرحوزه‌های مهم حوزة جنوبی دریای خزر) از سال 1377 تا 1383در 18 ایستگاه بررسی شد. 33 گونه از 14 خانواده شناسایی شده که بیشترین تنوع گونه ای به خانواده کپورماهیان اختصاص داشته‌ است. نسبت گونه‌های ساکن در این مطالعه ازگونه‌های مهاجر بیشتر بوده و تنوع‌گونه‌ای از قسمت بالا دست رودخانه به سمت پایین‌دست رودخانه افزایش می‌یابد. مطابق طبقه‌بندی IUCN قره برون (A. percicus)، ازون برون (A. stellatus) و قزل آلا خال قرمز (S.t. fario) در طبقة آسیب پذیر(Vu)، 2 گونه اردک ماهی (E. lucius) و سس ماهی بزرگ سر (B.capito) در طبقه وابسته به حفاظت (cd) و گونه‌های دهانگرد دریای خزر (C. wagneri)، سس ماهی (B. lacerta)، سس ماهی لب گلفت (B. mursa )، شاه کولی (C. chalcoides) و سیاه کولی (V. vimba) در طبقه شرف تهدید(nt ) قراردارند. به لحاظ ارزشی اکثر گونه‌های این رودخانه دارای ارزش صید ورزشی هستند.

کلیدواژه‌ها