تغییرات زمانی بارش ایران

نویسنده

چکیده

عناصر مختلف اقلیمی دارای حرکات و نوساناتی در طول زمان هستند که باید این نوسانات بررسی و شناخته شوند بعضی از این نوسانات از الگوهای خاصی پیروی می کند و بعضی دارای الگوهای نوسانی منظم نیستند. این نوسانات نامنظم، تغییرات تصادفی نامیده می‌شوند. براین اساس برای سنجش و پیش بینی تغییرات تصادفی در بارش فصلی و سالانة ایران از مدل های تغییرات تصادفی استفاده شد. با توجه به سنجش و پیش بینی مدل‌ها، بارش فصلی تمامی ایستگاه‌ها دارای تغییرات تصادفی بودند. در سنجش بارش سالانة ایستگاه‌ها، بارش سالانة ایستگاه تبریز بدون تغییرات تصادفی بود و بارش سالانة ایستگاه‌های دیگر تحت تأثیر تغییرات تصادفی می‌باشند. همچنین بارش فصلی ایستگاه‌های اهواز، بندرانزلی، تبریز و یزد از مدل‌های متغیر پیروی می‌کنند و بارش فصلی ایستگاه‌های اصفهان، بندرعباس، خرم آباد، زاهدان و مشهد از مدل‌های ثابت پیروی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها