« حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست » بررسی حقوق بشر اروپایی

نویسنده

چکیده

امروزه حفظ محیط زیست به دغدغة اساسی بسیاری از دولتها و سازمان های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. با این هدف و به منظور حمایت کارآمدتر از محیط زیست، شهروندان باید از اطلاعات لازم در این زمینه برخوردار باشند تا بتوانند در این فرآیند مشارکت نمایند. در این زمینه، دیوان اروپایی حقوق بشر و سایر نهادهای اروپایی با تفسیر گسترده و پویای معاهدة اروپایی حقوق بشر بر آن هستند تا حق برخورداری شهروندان از اطلاعات محیط زیست را گسترش دهند و آن را نهادینه کنند. در این مقوله ابتدا باید به اهمیت وجود اطلاعات ضروری در زمینة محیط زیست پی برد و این که حق دسترسی شهروندان به این اطلاعات از چه جایگاه والایی برخوردار است. بعلاوه آگاهی به دیدگاه معاهدة اروپایی حقوق بشر نسبت بدین حق نیز ضروری است. سپس به روش های دیوان اروپایی حقوق بشر در شناسایی و حمایت از این حق می پردازیم.
بی شک، تحلیل مواردی چند که در این دیوان مطرح شده اند و دیوان با استنباط های بدیع از معاهدة فوق موجب گسترش این حق شده است، بر غنای بحث می افزاید.

کلیدواژه‌ها