راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف محل های دفن مواد زائد جامد در کشور

نویسندگان

چکیده

مقررات اجرایی قانون مدیریت پسماند اخیرا" تصویب و ابلاغ شده است که می تواند فصل جدیدی بر تدوین مقررات مربوط به مدیریت مواد زائد جامد باشد. یکی از اجزای محل های دفن روکش کف آنهاست که تعیین کننده ترین نقش را در کنترل انتشار آلودگی از محل های دفن داراست. در حال حاضر در کشور به علت عدم وجود قوانین و مقررات روشن غالب محل های دفن به صورت گود های کنترل نشده اداره می شوند که آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کنند. این نوشتار در ابتدا روکش های کف مورد استفاده و مشخصات فنی مورد نیاز هریک را مورد بررسی قرار داده وسپس با بررسی مقررات مرتبط به محل های دفن در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه سعی کرده است که زمینه مناسب برای تدوین مقررات در مورد روکش های کف را فراهم کند. همینطور در این نوشتار به شرایط محلی موثر بر انتخاب روکش کف در ایران پرداخته شده و در مجموع دو عامل نوع پسماند و میزان شیرابه هیدرولوژیک به عنوان عوامل تعیین کننده در انتخاب پسماند شناخته شده و بر اساس این دو عامل برای مشخصات حداقلی برای روکش کف پیشنهاد شده اند. روکش های پیشنهادی در گستره وسیعی از لایه 30 سانتیمتری رس کوبیده شده تا یک یک روکش ترکیبی ار ژئوممبرین با یک متر خاک رس برای شرایط مختلف ساختگاهی معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها