بوم شناسی مصب

نویسنده

چکیده

مساله استفاده منجر به سوء استفاده های انسان از مصب ها در سالهای اخیر بحرانی شده است. سوءاستفاده ازمصب ایجاب می کند که دانشمندان نسبت به بررسی مصب ها بیش از بیش اقدام عاجل روا دارند و مردم را هم از نتیجه بررسیها عملا آگاه سازند تا هر کس به فراخور حال خود در حفاظت و بهره برداری معقول ومناسب‘ شرایط برد هر مصب‘ آگاهانه کوشا باشند.
به دلیل الزامی که درحال حاضر در ایران درخصوص شناخت و بررسی مصب وجود دارد. با استفاده از چند منبع به ویژه از کتاب شالوده بوم شناسی تالیف یوجین پی. او دوم که به فارسی ترجمه شده و بوسیله سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در دست چاپ است. بحثی به نظر خوانندگان می رسد.