نتایج اندازه گیری گاز NO در تهران

نویسنده

چکیده

از بین تمام اکسیدهای نیتروژن مثل NO, N2O4NO3NO2,NO2 از لحاظ آلودگی هوا قابل اهمیت هستند در این مقاله نتایج اندازه گیری گاز NO2 در دو پایگاه مورد بررسی قرار گرفته است . این اندازه گیری نشان می دهند که گاز NO2 در تهران د رشبانه روز دارای دو ماکزیمم و دو مینیمم می باشد. اولین ماکزیمم صبح و دومین آن عصرها ظاهر می شوند. درحالیکه اولین می نیمم بعد از ظهرها و دمین آن در نیمه های شب پدید می آید . بوجود آمدن ماکزیمم ها هر دو بستگی به ترافیک دارند. در حالیکه بوجود آمدن اولین می نیمم علاوه بر ترافیک بستگی به فعل و انفعالات فتوشیمیایی دا