آلودگی هوای شهرهای بزرگ

نویسنده

چکیده

گزارش پژوهشی تقلیل دود وسائط نقلیه موتوری
در قسمت اول موتورهای احتراق داخلی وسائط نقلیه به عنوان عامل اصلی آلودگی هوای شهرهای بزرگ مثل تهران معرفی گردید- انواع موادمسموم کننده COو HC و NOXو SO2 و ذرات جامد و سرب به توسط وسائط نقلیه موتوری وارد هوای تهران می شود و ترافیک سر در گم تهران خودنیز مسبب آلودگی بیشتر هوا است ‘ بطوریکه هوای تهران کاملا آلوده است‘ البته لازم به تذکر است که وسائل گرمایش و سرمایش کارخانجات اطراف این شهر 5/3 میلیون نفری در آلوده کردن کمیت و کیفیت هوای شهر کاملا مؤثر هستند.
متأسفانه با تمام سعی و کوششی که بعضی از سازمانهای مسئول اخیرا آغاز کرده اند مدل هوای تهران هنوز مجهول است و کسی نمی داند که مثلا بطور دقیق وسائط نقلیه مسبب چند درصد از آلودگیهای هوا هستند و چند درصد دیگر به آبگرمکن ها و دود کش حمامها وغیره بستگی دارد؟ بهر حال اگر معیارها ونتایج سنجش بین المللی ماخذ قرار گیرد و اگر وضع اسفناک تراکم اتومبیل ها وترافیک سردر گم آنرا در مد نظر داشته باشیم جای هیچ شک نیست که سهم اعظم آلودگی هوا متوجه اتومبیل ها- اتوبوسها‘کامیونها و سایر وسائط نقلیه موتوری است. بنظر نگارنده روشهای غرب در ایران در مورد وسائل کنترل آلودگی هوا در روی موتورهای وسائط نقلیه راه حل مستدلی برای ایران نیست و اصولا امکانات و شرایط ما ازغرب آمریکا که پیشقدم کارهای مبارزه با آلودگی هواست متفاوت است.