بهداشت در ایران از آغاز تا پایان قرن سوم هجری

نویسنده

چکیده

برای پی بردن به سیر پیشرفت بهداشت در ایران ذیلا بمطالعه چگونگی این رشته از علوم د رچهار دوره مشخص می پردازیم
الف- بهداشت از دوران آریائیها تا هخامنشیان
ب- بهداشت در دوران ساسانیان
ج- بهداشت درقرون اولیه هجری