بیماری سالک و نقش یکی از عوامل محیطی B.C.G در سیکل زندگی انگل آن

نویسنده

چکیده

سالک یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهای بومی ایران است. که بوجود آن از سالها پیش پی برده شده و در حال حاضر نیز در اکثر کتابهائی که درباره بیماریهای پوست و یا بیماریهای گرمسیری تالیف گردیده اند: از ایران بعنوان یکی از مهمترین کانونهای این بیماری در دنیا یا می شود.