بررسی در زمینه تهیه کود کمپوست اززباله های شهری و فضولات کشتارگاه همدان

نویسنده

چکیده

شدت آلودگیهای حاصل و عدم استفاده صحیح از زباله ها وفضولات کشتارگاه شهر همدان که عموما بصورت روبازدر حواشی شهر انباشته می شد ایجاب می نمود تا مطالعاتی در این زمینه انجام گردیده و روشی ابداع گردد تا مطالعاتی در این زمینه انجام گردیده و روشی ابداع گردد تا اولا اینگونه فضولات بنحوی درمحوطه مشخصی در خارج از شهر کنترل شده و درثانی طی یک سلسله عملیات آزمایشی از طریق تبدیل آنها بکود مورد استفاده قرارگیرند .اعمال روشهای سنتی و عدم کاربرد تکنیکهای سخت و پیچیده از یک طرف وکمک به عدم وابستگی به کودهای شیمیایی ازطرف دیگر با توجه خاص به مسئله تولید کود ونیاز به آن در این برهه از زمان محور اصلی انجام این مطالعات را تشکیل میدهد . علی الاصول در این طرح سعی شده است تا عمل جداسازی مواد زائد گیاهی از دیگر فضولات شهری بطریق اختصاص میدانهای بار‘ بازارهای سبزی و میوه جات در یک شبکه ویژه جمع آوری زباله انجام گیرد. بدین ترتیب اینگونه مواد (پس ماندهای گیاهی) و خاک و برگ پاییزی شهر بهنگام فصول سرد سال در داخل حوضچه های ویژه ای که بطور خاصی ساخته شده و در مواقع ضروری خود بخود عملیات هوادهی و زهکشی را انجام می دهند با فضولات کشتارگاه (فقط مواد داخلی امعاء و احشاء) لایه گذاری می گردند. این عمل در تابستان ازطریق ایجاد توده های سطحی (stacks) در محل طرح انجام گردیده و نتایج رضایتبخشی رابوجود آورده است. کنترل رطوبت‘حرارت و زیرونمودن بموقع مواد از جمله عملیاتی بود که د رتسریع تجزیه و بهبود کیفیت غذایی و بهداشتی کود حاصل بسیار مؤثر واقع شد. نتایج حاصل از این طرح در طول سالهای 60و 61 که تنها با اشتغال یکنفر کارگر د رمحل طرح صورت گرفته تولید 203854 کیلوگرم کود کمپوست بهداشتی و مرغوب بوده است که جهت استفاده در باغ میوه 200 هکتاری و پارک و فضاهای سبز تحویل شهرداری همدان گردیده است. اضافه می نماید مواد اولیه مورد نیاز توسط شهرداری همدان به محل طرح حمل گردیده است.
کنترل فضولات کشتارگاه شهر همدان و قسمت مهمی از مواد فسادپذیر زباله های شهری که عموما درایجاد آلودگی از شدت بیشتری برخوردار هستند از جمله نتایج دیگر این طرح بوده است . این برنامه هم اکنون با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و شهرداری همدان ادامه داشته و درنظر است نسبت به توسعه آن در شهرهمدان و دیگر شهرستانهای تابعه استان اقدام گردد.