بررسی آلودگیهای ناشی از کاربرد پسابهای شهری و صنعتی در اراضی کشاورزی جنوب تهران

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر‘ مقادیر کل و قابل دسترس فلزات کادمیوم‘ روی ‘ مس ‘ سرب‘ کروم و نیکل در بخشی از اراضی جنوب تهران که قبلا و یا در حال حاضر از طریق پسابهای انتقالی مشروب شده یا می شوند و نیز در گیاهان تحت کشت مناطق مزبور طی سه سال متوالی مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد که غلظت 6 عنصر فوق در این اراضی از منطقه شاهد بیشتر بوده و بطور کلی غلظت این فلزات در خاکهای این اراضی بیشتر از حد معمول در خاکهائی بود که با فاضلاب آبیاری نشده اند همچنین مقادیر کل و قابل جذب فلزات فوق در خاکهای منطقه و مقدار جذب شده این فلزات در گیاهان منطقه در سالهای تحقیق تقریبا رو به افزایش بوده است و با توجه به میزان مصرف شهروندان تهرانی از گیاهان منطقه جنوب تهران ومقدار قابل جذب فلزات اندازه گیری شده در خاک و گیاه اراضی جنوب تهران‘ مقدار این فلزات در حال حاضر به اندازه ای است که می تواند مخاطرات زیست محیطی ایجاد نماید و باید برای آن چاره ای اندیشید.

کلیدواژه‌ها