تهران چگونه شهری است و چه باید کرد.

نویسنده

چکیده

شهری دلپذیر و بخاط سپردنی یا زشت و غیر قابل تحمل‘ گران و خاص طبقات مرفه یا ارزان و قابل زندگی برای همه‘ سالم و بهداشتی یا مخرب روح و جسم انسان‘ با شکل و ساخت مشخص ‘ منسجم و دارای هویت یا گیج کننده و سردرگم و مغشوش
بی اندازه بزرگ و بیقواره‘ یا با اندازه مطلوب و با قواره مناسب‘ زندگی در شهر و بی دغدغه است یا مشکل و پردردسر ‘ رفت و آمد از نقطه ای به نقطه دیگر به سهولت انجام می گیرد یا باسختی و صرف وقت زیاد ‘ کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به آسانی برای همه قابل حصول است یا متضمن مسائل و مشکلات بسیار زیاد‘ فرم و سیمای آن حاوی ارزشهای متعالی است یا در بر گیرنده شکلهای پس مانده در این طرف و آن طرف‘ محیط مناسبی برای رشد و تربیت کودکان است یا محیطی است نامناسب و مضربرای این امر‘ خطرات گوناگون ی نظیر زلزله ‘ سیل ‘ انواع بیماری های واگیر‘ آتش سوزی ‘ آتش فشان و ... آن را تهدید می کند یا مکانی است امن و بدون خطر‘ آیا جان ومال مردم شهر از امنیت لازم برخوردار است یا چنین امنیتی در شهر وجود ندارد. روابط اجتماعی و انسانی در سطح معقول و مطلوبی قراردارد یا روابط سر دو خشن وغیرانسانی است. و به طورکلی کیفیت زندگی در تهران در مقایسه با سایر نقاط شهری و یا حتی روستایئ ایران و بر اساس معیارها و استانداردهای قبول شده د رچه سطحی قرار دارد؟