پاک سازی هوای تهران از فکر تا عمل

نویسنده

چکیده

شهر تهران از نظرهوا یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. هوای آلوده بر سلامت شهروندان مخصوصا زنان بردار و کودکان و نوجوانان و سالمندان اثرات بسیار ناگوار دارد. تجربیات و آمار مکتسبه در شهرهای دیگر جهان نشان داده است که هوای آلوده ناخوشیهای متعددی رادر جهان تنفسی و قلب ایجاد می کند. مراجعات به کلینیک ها بعلت آلودگی هوا فوق العاده افزایش می یابد‘ بازده کار نیروهای فعال جامعه در اثر تنفس هوای آلوده بشدت کاهش می یابد‘ هوای آلوده تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران نیز‘ این چنین است. کارهای تحقیقاتی انجام شده در ایران نیز دقیقا در جهت تأیید نتایج زیست محیطی بین المللی است. یعنی همان نتایج ناگوار هوای آلوده درسایر شهرهای بزرگ جهان در سی سال قبل‘اینک ساکمنان تهران را آزار می دهد. شهرهایی به هوای آلوده جهان دردهه قبل مانند توکیو ولندن و لوس آنجلس و وین اینک دارای هوای قابل تحمل هستند . این نیست مگر دراثر کنترل پیگیر منابع آلوده ساز هوا و سرمایه گذاری مالی درآنو پیروی از راه حل تکنولوژی بقول آقای دکتر گلدگیت کارشناس محیط زیست و نماینده انگلیس در کنفرانس بین المجالس در سال 1985 : "اینک پرندگان خوش الحان که بر اثر آلودگی هوای 25 سال قبل لندن " این شهر را ترک کرده بودند مجددا به این شهر بازگشت نموده اند.