رابطه بین امکانات و جمعیت در شهر تهران

نویسنده

چکیده

تهران بزرگ ومسائل عدیده ان را از قبیل آلودگی های محیط زیست ‘ ترافیک ‘ مشاغل کاذب و انگلی ‘ ناهنجاریهای رفتاری و گرانی زمین و ساختمان و بسیاری معضلات اجتماعی و اقتصادی و زیستی دیگر توجه بسیاری از مسئولین را بخود جلب و معضلات بیشماری را برای ساکنین این شهر بزرگ ایجاد نموده است.
بسیاری‘ مشکلات موجود در تهران را ناشی از رشد جمعیت و مهاجرپذیری این شهر می دانند: ولی در این مقاله سعی شده است که توجه خوانندگان به این مهم جلب شود که این امر خود معلول تمرکز همه جانبه امورداقتصادی‘ سیاسی ‘ اداری و اجتماعی در تهران می باشد و افزایش جمعیت تهران خود تابعی از میزان رشد اقتصادی – اداری تهران و سیاستهای حاکم بر این رشد است. تا زمانیکه در جهت رفع عدم تعادل فضائی کشور و کم کردن هر چه بیشتر فاصله بین نقاط رشد و نقاط رها شده و روبه زوال (مناطق محروم) قدمی برداشته نشود و از اختلاف فاحش درآمدبین شهرو روستا کاسته نگردد. و به عبارت دیگر به منابع ایجاد درآمد و تصمیم گیری و گسترش فضائی مناسب آن پرداخته نشود‘ نمی توان جلوی رشد و گسترش بی رویه شهر تهران را گرفت.