فعالیت باکتری های گوگردی در خاک معدن مس سرچشمه

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی پتانسیل باکتری های کمولیتوتروف در استخراج مس از خاک معدن مس سرچشمه و نیز جداسازی گوگرد آن (در حال حاضر به صورت آلاینده دی اکسید گوگرد به محیط رها می شود) فعالیت دو باکتری گوگردی بر روی خاک های این معدن در کشت خالص هر یک از باکتری ها و کشت های مخلوط دو باکتری مقایسه گردید. محلول محتوی دو باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس(1) (TF) و تیوباسیلوس تیواکسیدانس(2) (TT ) که هر کدام بتنهایی و نیز با هم به ترتیب در محیط کشت 9K و ایمایی(3) کشت شدند، به خاک معدن مس سرچشمه با سه عیار 2/0، 3/0 و 4/0 درصد مس اضافه شدند. نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار مس آزاد شده در محلول ها با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی نشان داد که در مدت 60 روز باکتری TF مقدار بیشتری مس را نسبت به باکتری TT آزاد کرده و مقدار مس آزاد شده در محیط کشت مخلوط دو باکتری، کمی کمتر از مقدار آن در محیط کشت های حاوی باکتری TF وبه طور معنی داری بیشتر از باکتری TT بود. گوگرد آزاد شده حاصل از فعالیت باکتری ها که به صورت گوگرد عنصری در رسوب آزاد می شود، توسط حلال آلی کربن دی سولفید جداسازی شد. مقدار گوگرد آزاد شده در محلول محتوی هر یک از باکتری ها و محلول محتوی مخلوط دو باکتری نیز تفاوت معنی دار نشان داد. میزان اسید سولفوریک تولید شده در اثر فعالیت باکتری ها که به وسیله تغییراتpH محلول ها در آغاز و انتهای هر آزمایش اندازه گیری شد، نشان داد که مقدار این اسید نیز همزمان با تغییر عیار سنگ معدن و محیط کشت باکتری تغییر کرد. شمارش تعداد باکتری ها در محیط های کشت نشان داد که افزایش میزان آزاد شدن مس با افزایش تعداد هر دو گونه باکتری همبستگی مثبت دارد، با این حال تعداد باکتری TF در کشت های خالص بیشتر از TT و بیشتر از مجموع دو باکتری در کشت مخلوط بود.

کلیدواژه‌ها