پایش گوگرد دی‌اکسید (SO2) مبتنی بر مشاهدات سنجنده‌ی GOME-2 ماهواره‌ی MetOp-A در تروپوسفر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

گوگرد دی اکسید یکی از مهم‌‌ترین آلاینده‌‌های معیار هوا است که افزایش غلظت آن می‌‌تواند سبب شیوع بیماری‌‌های قلبی‌‌ـ‌‌عروقی، تنفسی، کاهش عملکرد ریه، برونشیت مزمن، سرطان ریه و مرگ شود. در این تحقیق غلظت گوگرد دی اکسید بین سال‌‌های 2007 تا 2020 در تروپوسفر ایران از کشورهای با مقدار انتشار SO2 بالا در جهان برآورد گردید. برای نیل به این هدف، غلظت ستون SO2 در تروپوسفر ایران با استفاده از دادهای سنجنده‌‌ی GOME-2 ماهواره‌‌ی MetOp-A مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. GOME-2 یک سنجنده مستقر بر روی ماهواره‌‌ی MetOp-A است که می‌‌تواند غلظت روزانه SO2 را در مقیاس جهانی اندازه‌‌گیری کند. بر اساس نتایج، میانگین غلظت SO2 تروپوسفر ایران µg/m³ 5/28 و بیش‌‌ترین و کم‌‌ترین مقدار برآورد شده به ترتیب برابر با µg/m³ 9/200 و µg/m³ 70/1 با انحراف معیار µg/m³ 9/15 برآورد گردید. به لحاظ مکانی نیز، استان خوزستان دارای بالاترین میانگین غلظت SO2 در ایران است و پس از آن ایلام، بوشهر، تهران، البرز، گیلان، مازندران و جنوب کرمان قرار دارند. آنالیز حاصل از بررسی سری زمانی توزیع تروپوسفری SO2 (2020 – 2007)، حاکی از روند کاهشی SO2 در گستره‌ی تروپوسفر ایران است، به طوری که میانگین آن از µg/m³ 35 در سال 2007 به µg/m³ 26 در سال 2020 µg/m³ 9 (%25) کاهش یافت. نتایج بررسی پراکنش فصلی نشان داد که بیشینه‌‌ و کمینه‌‌ی SO2 به ترتیب در فصل‌‌های سرد و گرم سال رخ می‌‌دهد. از سوی دیگر ماه‌‌های اکتبر و سپتامبر (ماه‌‌های سرد سال) از بیش‌‌ترین، و ماه‌‌های ژوتن و ژولای (ماه‌‌های گرم سال) از کم‌‌ترین پراکنش ماهانه برخوردار بوده‌‌اند. از سوی دیگر ماه‌‌های اکتبر و سپتامبر (ماه‌‌های سرد سال) از بیش‌‌ترین، و ماه‌‌های ژوتن و ژولای (ماه‌‌های گرم سال) از کم‌‌ترین پراکنش ماهانه برخوردار بوده‌‌اند. غلظت بیش‌‌تر SO2 در دوره‌‌ی سرد سال به دلیل فعال‌‌تر بودن کانون‌‌های انتشار و شرایط هواشناسی حاکم در این دوره است.

کلیدواژه‌ها


جعفری، ن؛ محمدی، ا؛ نعمتی، س؛ حاجی‌‌زاده، ی؛ شیروانی، ا؛ عبداله‌‌نژاد، ع؛ شیراوند، ب (1395). پهنه‌‌بندی توزیع آلاینده‌‌های شاخص آلودگی هوا در شهر اصفهان و برآورد مرگ‌‌ومیر منتسب به آن، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 2(4)، صص 25 -11.
رئیس‌‌پور، ک؛ خسروی، ی (1399). بررسی پراکندگی مکانی‌‌ ـ زمانی گاز مونوکسید کربن در اتمسفر ایران با استفاده از داده‌هایAqua/AIRS، مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 7(۲)، صص۱۳۷-۱۵۲.
شرعی‌‌پور، ز؛ علی اکبری بیدختی، ع (1394). بررسی وضعیت NO2 تروپوسفری ایران طی سال‌‌های 2004 تا 2012، مجله محیط‌‌شناسی، 40(1)، صص 78 – 65.
گراوندی، س؛ گودرزی، غ؛ وثوقی‌‌نیری، م؛ محمدی، م.ج (1394). برآورد موارد مرگ ناشی از بیماری‌‌های قلبی ـ عروقی و تنفسی و تعداد موارد سکتۀ قلبی در اثر تماس با آلایندۀ دی اکسیدگوگرد شهر اهواز، مجله محیط‌‌شناسی، 41(2)، صص350 - 341.
لیلی، م؛ بهرامی‌‌اصل، ف؛ حسام، م؛ ملامحمودی، م؛ سلحشور آرین، س (1395). برآورد تعداد بیماری و مرگ منتسب به آلاینده‌‌های NO2 و SO2 با استفاده از مدل AirQ در شهر همدان، 1395، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، 23(4)، صص 322 – 314.
‌‌مجلسی‌‌نصر، م؛ انصاری‌‌زاده م؛ لیلی، م (1395). بررسی غلظت آلاینده‌‌های هوا و کیفیت هوا (AQI) در شهر شیراز طی سال‌‌های 1390 تا 1392، مجله مهندسی بهداشت محیط، 3 (3)، صص 192- 182.
نورپور، ع؛ فیض، م.ع (1395). تعیین تغییرات مکانی و زمانی آلاینده‌‌های گوگرد دی‌‌اکسید، نیتروژن دی‌‌اکسید و انواع ذرات معلق با استفاده از تکنیک‌‌های GIS در شهر تهران، 1393، مجله محیط‌‌شناسی، 40(3)، صص 738 – 723.
Abel, C., Horion, S., Tagesson, T., Brandt, M., & Fensholt, R. (2019). Towards improved remote sensing based monitoring of dryland ecosystem functioning using sequential linear regression slopes (SeRGS). Remote Sensing of Environment, 224, 317-332.
Afif, C., Chélala, C., Borbon, A., Abboud, M., Adjizian-Gérard, J., Farah, W., & Rizk, T. (2008). SO2 in Beirut: air quality implication and effects of local emissions and long-range transport. Air Quality, Atmosphere & Health, 1(3), 167-178.
Beirle, S., Hormann, C., Penning de Vries, M., Dorner, S., Kern, C., & Wagner, T. (2014). Estimating the volcanic emission rate and atmospheric lifetime of SO2 from space: a case study for Kīlauea volcano, Hawaii. Atmospheric Chemistry and Physics, 14(16), 8309-8322.
Birk, Manfred, & Wagner, Georg. (2018). ESA SEOM-IAS – Measurement and ACS database SO2 UV region (Version 1) [Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1492582
Callies, J., Corpaccioli, E., Eisinger, M., Hahne, A., & Lefebvre, A. (2000). GOME-2-Metop's second-generation sensor for operational ozone monitoring. ESA bulletin, 102, 28-36.
Cheng, W. L., Chen, Y. S., Zhang, J., Lyons, T. J., Pai, J. L., & Chang, S. H. (2007). Comparison of the revised air quality index with the PSI and AQI indices. Science of the Total Environment, 382(2-3), 191-198.
Corradini, S., Guerrieri, L., Brenot, H., Clarisse, L., Merucci, L., Pardini, F., & Theys, N. (2021). Tropospheric Volcanic SO2 Mass and Flux Retrievals from Satellite. The Etna December 2018 Eruption. Remote Sensing, 13(11), 2225.
Curtis, L., Rea, W., Smith-Willis, P., Fenyves, E., & Pan, Y. (2006). Adverse health effects of outdoor air pollutants. Environment international, 32(6), 815-830.
De Smedt, I., Müller, J. F., Stavrakou, T., der A, R. V., Eskes, H., & Roozendael, M. V. (2008). Twelve years of global observations of formaldehyde in the troposphere using GOME and SCIAMACHY sensors. Atmospheric Chemistry and Physics, 8(16), 4947-4963.
De Smedt, I., Stavrakou, T., Hendrick, F., Danckaert, T., Vlemmix, T., Pinardi, G., & Van Roozendael, M. (2015). Diurnal, seasonal and long-term variations of global formaldehyde columns inferred from combined OMI and GOME-2 observations. Atmospheric Chemistry and Physics, 15(21), 12519-12545.
De Smedt, I., Van Roozendael, M., Stavrakou, T., Müller, J. F., Lerot, C., Theys, N., & Van Der, A. (2012). Improved retrieval of global tropospheric formaldehyde columns from GOME-2/MetOp-A addressing noise reduction and instrumental degradation issues. Atmospheric Measurement Techniques, 5(11), 2933-2949.
Dimitropoulou, E., Hendrick, F., Pinardi, G., Friedrich, M. M., Merlaud, A., Tack, F., & Van Roozendael, M. (2020). Validation of TROPOMI tropospheric NO2 columns using dual-scan multi-axis differential optical absorption spectroscopy (MAX-DOAS) measurements in Uccle, Brussels. Atmospheric Measurement Techniques, 13(10), 5165-5191.
Duncan, B. N., Lamsal, L. N., Thompson, A. M., Yoshida, Y., Lu, Z., Streets, D. G., & Pickering, K. E. (2016). A space‐based, high‐resolution view of notable changes in urban NOx pollution around the world (2005–2014). Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 121(2), 976-996.
Eisinger, M., & Burrows, J.P. (2008). Tropospheric sulfur dioxide observed by the GOME-2 instrument, 25 (2), 4177-4180.
European Commission, Joint Research Centre (JRC)/Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). (2017). Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), release version 4.1 and 4.2.
Fattore, E., Paiano, V., Borgini, A., Tittarelli, A., Bertoldi, M., Crosignani, P., & Fanelli, R. (2011). Human health risk in relation to air quality in two municipalities in an industrialized area of Northern Italy. Environmental research, 111(8), 1321-1327.
Fioletov, V. E., McLinden, C. A., Cede, A., Davies, J., Mihele, C., Netcheva, S., & O'Brien, J. (2016). Sulfur dioxide (SO2) vertical column density measurements by Pandora spectrometer over the Canadian oil sands. Atmospheric Measurement Techniques, 9(7), 2961-2976.
Fioletov, V. E., McLinden, C. A., Krotkov, N., Li, C., Joiner, J., Theys, N., & Moran, M. D. (2016). A global catalogue of large SO2 sources and emissions derived from the Ozone Monitoring Instrument. Atmospheric Chemistry and Physics, 16(18), 11497-11519.
Fioletov, V. E., McLinden, C. A., Krotkov, N., Yang, K., Loyola, D. G., Valks, P.,  & Martin, R. V. (2013). Application of OMI, SCIAMACHY, and GOME‐2 satellite SO2 retrievals for detection of large emission sources. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(19), 11-399.
Fioletov, V. E., McLinden, C., Krotkov, N., & Li, C. (2015). Lifetimes and emissions of SO2 from point sources estimated from OMI. Geophysical Research Letters, 42(6), 1969-1976.
 Fioletov, V., McLinden, C. A., Griffin, D., Theys, N., Loyola, D. G., Hedelt, P., & Li, C. (2020). Anthropogenic and volcanic point source SO2 emissions derived from TROPOMI on board Sentinel-5 Precursor: first results. Atmospheric Chemistry and Physics, 20(9), 5591-5607.
Ghude, S. D., Beig, G., Fadnavis, S., & Polade, S. D. (2009). Satellite derived trends in NO2 over the major global hotspot regions during the past decade and their inter-comparison. Environmental Pollution, 157(6), 1873-1878.
Hao, N., Koukouli, M. E., Inness, A., Valks, P., Loyola, D. G., Zimmer, W., & Spurr, R. J. D. (2014). GOME-2 total ozone columns from MetOp-A/MetOp-B and assimilation in the MACC system. Atmospheric Measurement Techniques, 7(9), 2937-2951.
Heue, K. P., Brenninkmeijer, C. A. M., Baker, A. K., Rauthe-Schoch, A., Walter, D., Wagner, T.,  & Ebinghaus, R. (2011). SO2 and BrO observation in the plume of the Eyjafjallajökull volcano 2010: CARIBIC and GOME-2 retrievals. Atmospheric Chemistry and Physics, 11(6), 2973-2989.
Hewson, W., Bösch, H., Barkley, M. P., & Smedt, I. D. (2013). Characterisation of GOME-2 formaldehyde retrieval sensitivity. Atmospheric Measurement Techniques, 6(2), 371-386.
Hormann, C., Sihler, H., Bobrowski, N., Beirle, S., Penning de Vries, M., Platt, U., & Wagner, T. (2013). Systematic investigation of bromine monoxide in volcanic plumes from space by using the GOME-2 instrument. Atmospheric Chemistry and Physics, 13(9), 4749-4781.
Huanhuan, Y., Liangfu, C., Lin, S., Jinhua, T., & Chao, Y. (2014, March). SO2 columns over China: Temporal and spatial variations using OMI and GOME-2 observations. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 17, No. 1, p. 012027). IOP Publishing.
Irie, H., Boersma, K. F., Kanaya, Y., Takashima, H., Pan, X., & Wang, Z. F. (2012). Quantitative bias estimates for tropospheric NO2 columns retrieved from SCIAMACHY, OMI, and GOME-2 using a common standard for East Asia. Atmospheric Measurement Techniques, 5(10), 2403-2411.
Jerrett, M., Shankardass, K., Berhane, K., Gauderman, W. J., Künzli, N., Avol, E., & McConnell, R. (2008). Traffic-related air pollution and asthma onset in children: a prospective cohort study with individual exposure measurement. Environmental health perspectives, 116(10), 1433-1438.
Jiang, J., Zha, Y., Gao, J., & Jiang, J. (2012). Monitoring of SO2 column concentration change over China from Aura OMI data. International Journal of Remote Sensing, 33(6), 1934-1942.
Klaes, K. D., Ackermann, J., Anderson, C., Andres, Y., August, T., Borde, R., & Vazquez-Navarro, M. (2021). The EUMETSAT Polar System: 13+ Successful Years of Global Observations for Operational Weather Prediction and Climate Monitoring. Bulletin of the American Meteorological Society, 102(6), E1224-E1238.
Klimont, Z., Smith, S. J., & Cofala, J. (2013). The last decade of global anthropogenic sulfur dioxide: 2000–2011 emissions. Environmental Research Letters, 8(1), 014003.
Krotkov, N. A., McLinden, C. A., Li, C., Lamsal, L. N., Celarier, E. A., Marchenko, S. V., & Streets, D. G. (2015). Aura OMI observations of regional SO2 and NO2 pollution changes from 2005 to 2014. Atmospheric Chemistry & Physics Discussions, 15(19).
Kumar, A., & Goyal, P. (2011). Forecasting of daily air quality index in Delhi. Science of the Total Environment, 409(24), 5517-5523.
Leelossy, A., Molnár, F., Izsak, F., Havasi, A., Lagzi, I., & Meszaros, R. (2014). Dispersion modeling of air pollutants in the atmosphere: a review. Open Geosciences, 6(3), 257-278.
Li, C., Krotkov, N. A., Leonard, P. J., Carn, S., Joiner, J., Spurr, R. J., & Vasilkov, A. (2020a). Version 2 Ozone Monitoring Instrument SO2 product (OMSO2 V2): new anthropogenic SO2 vertical column density dataset. Atmospheric Measurement Techniques, 13(11), 6175-6191.
Li, C., Krotkov, N. A., Leonard, P. J., Carn, S., Joiner, J., Spurr, R. J., & Vasilkov, A. (2020b). Version 2 Ozone Monitoring Instrument SO2 product (OMSO2 V2): new anthropogenic SO2 vertical column density dataset. Atmospheric Measurement Techniques, 13(11), 6175-6191.
Li, C., McLinden, C., Fioletov, V., Krotkov, N., Carn, S., Joiner, J., & Dickerson, R. R. (2017). India is overtaking China as the world’s largest emitter of anthropogenic sulfur dioxide. Scientific reports, 7(1), 1-7.
Liu, F., van der A, R. J., Eskes, H., Ding, J., & Mijling, B. (2018). Evaluation of modeling NO2 concentrations driven by satellite-derived and bottom-up emission inventories using in situ measurements over China. Atmospheric Chemistry and Physics, 18(6), 4171-4186.
Livschitz, Y., & Perez Albinana, A. (2006, June). GOME-2 on Metop: from in-orbit verification to routine operations. In Proceedings of EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Helsinki, Finland (pp. 14539-14550).
Lu, Z., Streets, D. G., de Foy, B., & Krotkov, N. A. (2013). Ozone Monitoring Instrument observations of interannual increases in SO2 emissions from Indian coal-fired power plants during 2005–2012. Environmental science & technology, 47(24), 13993-14000.
Lu, Z., Streets, D. G., de Foy, B., & Krotkov, N. A. (2013). Ozone Monitoring Instrument observations of interannual increases in SO2 emissions from Indian coal-fired power plants during 2005–2012. Environmental science & technology, 47(24), 13993-14000.
McLinden, C. A., Fioletov, V., Boersma, K. F., Kharol, S. K., Krotkov, N., Lamsal, L., & Yang, K. (2014). Improved satellite retrievals of NO2 and SO2 over the Canadian oil sands and comparisons with surface measurements. Atmospheric Chemistry and Physics, 14(7), 3637-3656.
Mohammadi, M. J., Goudarzi, G., Geravandi, S., Yari, A. R., Ghalani, B., Shirali, S., & Esmaili, M. (2016). Dispersion modeling of nitrogen dioxide in ambient air of Ahvaz city. Health Scope, 5(2).
Munro, R., Lang, R., Klaes, D., Poli, G., Retscher, C., Lindstrot, R., & Eisinger, M. (2016). The GOME-2 instrument on the Metop series of satellites: instrument design, calibration, and level 1 data processing–an overview. Atmospheric Measurement Techniques, 9(3), 1279-1301.
Naddafi, K., Hassanvand, M. S., Yunesian, M., Momeniha, F., Nabizadeh, R., Faridi, S., & Gholampour, A. (2012). Health impact assessment of air pollution in megacity of Tehran, Iran. Iranian journal of environmental health science & engineering, 9(1), 1-7.
Nowlan, C. R., Liu, X., Chance, K., Cai, Z., Kurosu, T. P., Lee, C., & Martin, R. V. (2011). Retrievals of sulfur dioxide from the Global Ozone Monitoring Experiment 2 (GOME‐2) using an optimal estimation approach: Algorithm and initial validation. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 116(D18).
Piraino, F., Aina, R., Palin, L., Prato, N., Sgorbati, S., Santagostino, A., & Citterio, S. (2006). Air quality biomonitoring: Assessment of air pollution genotoxicity in the Province of Novara (North Italy) by using Trifolium repens L. and molecular markers. Science of the Total Environment, 372(1), 350-359.
Richter, A., Wittrock, F., Schönhardt, A., & Burrows, J. P. (2009). Quantifying volcanic SO2 emissions using GOME2 measurements. Geophys. Res. Abstr., EGU2009-7679, EGU General Assembly.
Rix, M., Valks, P., Hao, N., Loyola, D., Schlager, H., Huntrieser, H., & Inness, A. (2012). Volcanic SO2, BrO and plume height estimations using GOME‐2 satellite measurements during the eruption of Eyjafjallajökull in May 2010. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117(D20).
Rix, M., Valks, P., Hao, N., Van Geffen, J., Clerbaux, C., Clarisse, L., & Emmadi, S. (2009). Satellite monitoring of volcanic sulfur dioxide emissions for early warning of volcanic hazards. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2(3), 196-206.
Smith, S. J., Aardenne, J. V., Klimont, Z., Andres, R. J., Volke, A., & Delgado Arias, S. (2011). Anthropogenic sulfur dioxide emissions: 1850–2005. Atmospheric Chemistry and Physics, 11(3), 1101-1116.
Stavrakou, T., Müller, J. F., Bauwens, M., Smedt, I. D., Van Roozendael, M., Mazière, M. D.,  & Guenther, A. (2015). How consistent are top-down hydrocarbon emissions based on formaldehyde observations from GOME-2 and OMI?. Atmospheric Chemistry and Physics, 15(20), 11861-11884.
Theys, N., Campion, R., Clarisse, L., Brenot, H., Gent, J. V., Dils, B., & Ferrucci, F. (2013). Volcanic SO2 fluxes derived from satellite data: a survey using OMI, GOME-2, IASI and MODIS. Atmospheric Chemistry and Physics, 13(12), 5945-5968.
Theys, N., Campion, R., Clarisse, L., Brenot, H., Gent, J. V., Dils, B., & Ferrucci, F. (2013). Volcanic SO2 fluxes derived from satellite data: a survey using OMI, GOME-2, IASI and MODIS. Atmospheric Chemistry and Physics, 13(12), 5945-5968.
Theys, N., Hedelt, P., De Smedt, I., Lerot, C., Yu, H., Vlietinck, J., & Van Roozendael, M. (2019). Global monitoring of volcanic SO2 degassing with unprecedented resolution from TROPOMI onboard Sentinel-5 Precursor. Scientific reports, 9(1), 1-10.
Timofeev, Y. M., Polyakov, A. V., Kozlov, D. A., Zavelevich, F. S., Golovin, Y. M., Döhler, W., ... & Spänkuch, D. (2019). Comparison between the Spectra of Outgoing Infrared Radiation for Different Years. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 55(9), 956-962.
Valks, P., Loyola, D., Hao, N., Rix, M., & Slijkhuis, S. (2011). ATBD for GOME-2 total columns of ozone, NO2, SO2, BrO, H2O, tropospheric NO2 and cloud properties. Rep. DLR/GOME-2/ATBD/01, 2/E.
Valks, P., Pinardi, G., Richter, A., Lambert, J. C., Hao, N., Loyola, D., & Emmadi, S. (2011). Operational total and tropospheric NO2 column retrieval for GOME-2. Atmospheric Measurement Techniques, 4(7), 1491-1514.
van der A, R. J., Mijling, B., Ding, J., Koukouli, M. E., Liu, F., Li, Q., & Theys, N. (2017). Cleaning up the air: effectiveness of air quality policy for SO2 and NOx emissions in China. Atmospheric Chemistry and Physics, 17(3), 1775-1789.
Van Geffen, J., Van Roozendael, M., Rix, M., & Valks, P. (2008). Initial validation of GOME-2 GDP 4.2 SO2 total columns (OTO/SO2)–ORR B, O3MSAF validation report. TN IASB-GOME2-O3MSAF-SO2-01.1.
Van Gent, J., Spurr, R., Theys, N., Lerot, C., Brenot, H., & Van Roozendael, M. (2012, April). SO2 plume height retrieval from direct fitting of GOME-2 backscattered radiance measurements. In EGU General Assembly Conference Abstracts (p. 5718).
Wang, T., Hendrick, F., Wang, P., Tang, G., Clémer, K., Yu, H., & Van Roozendael, M. (2014). Evaluation of tropospheric SO2 retrieved from MAX-DOAS measurements in Xianghe, China. Atmospheric Chemistry and Physics, 14(20), 11149-11164.
Wang, Y., Beirle, S., Lampel, J., Koukouli, M., Smedt, I. D., Theys, N., & Wagner, T. (2017). Validation of OMI, GOME-2A and GOME-2B tropospheric NO2, SO2 and HCHO products using MAX-DOAS observations from 2011 to 2014 in Wuxi, China: investigation of the effects of priori profiles and aerosols on the satellite products. Atmospheric Chemistry and Physics, 17(8), 5007-5033.
World Health Organization. (2006). WHO. Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. Global update 2005. World Health Organization. Available from: http://www. euro. who. int/__data/assets/pdf_file/0005/786, 38, E90038.‏
Zara, M., Boersma, K. F., Smedt, I. D., Richter, A., Peters, E., Van Geffen, J. H., & Eskes, H. J. (2018). Improved slant column density retrieval of nitrogen dioxide and formaldehyde for OMI and GOME-2A from QA4ECV: intercomparison, uncertainty characterisation, and trends. Atmospheric Measurement Techniques, 11(7), 4033-4058.
Zhang, Y., Li, C., Krotkov, N. A., Joiner, J., Fioletov, V., & McLinden, C. (2017). Continuation of long-term global SO2 pollution monitoring from OMI to OMPS. Atmospheric Measurement Techniques, 10(4), 1495-1509.