Chemical Quality of Shadegan Wetland

Abstract

تالاب شادگان از جنبه های گوناگون اکولوژیکی ، عملی ، زیبایی شناختی ، اقتصادی و هیدرولوژیکی دارای ارزش است .
منابع تغذیه تالاب شادگان رودخانه جراحی ، طغیان کارون و جزر و مد خلیج فارس از طریق خورهای ساحلی است .
چون تاکنون مطالعه مشخصی بویژه در مورد شناخت کیفیت آب تالاب به عمل نیامده بود لذا این بررسی از زمستان 73 تا پاییز 74 مورد اجرا گذارده شده و طی آن عوامل فیزیکو شیمیایی ، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و فلزات سنگین در آب و رسوبات به مدت 4 فصل ، هر فصل 72 نمونه و جمعا 288 نمونه برداشت و مورد آزمایش قرار گرفت .
این مطالعه نشان داد در طول 4 فصل BOD ، بین 2 تا 5/12 میلی گرم در لیتر به ترتیب مربوط به زمستان و تابستان ، COD بین 1/2 تا 5/28 میلی گرم در لیتر به ترتیب در فصول زمستان و پائیز DO بین 4 تا 8/9 میلی گرم در لیتر به ترتیب در فصول بهار و زمستان بوده بطور کلی عوامل آینده در فصول زمستان و پاییز به مراتب کمتر از بهار و تابستان بودند.
بررسی آلاینده های فلزی در آب این تالاب نشان داد که میانگین کادمیم (30/0)، سرب(90/0)، نیکل (017/0)و مس (07/0 ) میلی گرم در لیتر است که به ترتیب ،30 5/22، 94/1، 3/23 برابر بیش از حد مجاز است .
بررسی کلی نتایج حاصل از آزمایشات نشاندهنده آلودگی تالاب شادگان به وسیله فاضلابهای شهری ، کشاورزی ، صنعتی ، و بارشهای جوی آلوده با توجه به محل قرارگیری واحدهای صنعتی و وزش باد غالب منطقه است .