نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی مطالعة آلودگی خاکهای محدودة شهر کرمان به‌وسیلة عناصر کمیاب سمی با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 35، شماره 49، 1388]

ا

 • احیا کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک سایت‌های صنعتی منطقة عسلویه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کمک سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • ایزوترم جذب بررسی سینتیک و ایزوترم جذب بیولوژیکی نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • اکولوژی شهری مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری [دوره 35، شماره 49، 1388]

ب

 • بایوسالید بررسی سینتیک و ایزوترم جذب بیولوژیکی نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید [دوره 35، شماره 49، 1388]

پ

 • پیش‌بینی هفتگی تولید پیش‌بینی‌ هفتگی زبالة تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکة عصبی و تبدیل موجک [دوره 35، شماره 49، 1388]

ت

 • تحلیل آماری_ فضایی تحلیل آماری- فضایی نماگر‌های توسعة فضای سبز شهری(مطالعة موردی: مناطق شهری اصفهان) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی ریسک سایت‌های صنعتی منطقة عسلویه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کمک سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • تصفیه کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • تکنیک بردار ویژه ارزیابی ریسک سایت‌های صنعتی منطقة عسلویه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کمک سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • تنوع زیستی مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • تنوع زیست محیطی تنوع زیست‌محیطی و رشد اقتصادی: تحلیل مقطعی کشوری(با تأکید بر کشورهای در حال توسعه) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • تنوع گونه‌ها تنوع زیست‌محیطی و رشد اقتصادی: تحلیل مقطعی کشوری(با تأکید بر کشورهای در حال توسعه) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • تهران پیش‌بینی‌ هفتگی زبالة تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکة عصبی و تبدیل موجک [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • توسعة فضایی تحلیل آماری- فضایی نماگر‌های توسعة فضای سبز شهری(مطالعة موردی: مناطق شهری اصفهان) [دوره 35، شماره 49، 1388]

ج

 • جذب کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • جذب بیولوژیکی بررسی سینتیک و ایزوترم جذب بیولوژیکی نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید [دوره 35، شماره 49، 1388]

خ

 • خاک اره کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی [دوره 35، شماره 49، 1388]

ر

 • رتبه بندی ریسک ارزیابی ریسک سایت‌های صنعتی منطقة عسلویه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کمک سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • رشد اقتصادی تنوع زیست‌محیطی و رشد اقتصادی: تحلیل مقطعی کشوری(با تأکید بر کشورهای در حال توسعه) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • روش‌های مرتبة بالای MPDATA مقایسة روش‌های مرتبه بالای MPDATA و تفاضل محدود فشرده در دقت مدل‌سازی انتشار آلودگی هوا [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • روش‌های مرتبة بالای تفاضل محدود فشرده مقایسة روش‌های مرتبه بالای MPDATA و تفاضل محدود فشرده در دقت مدل‌سازی انتشار آلودگی هوا [دوره 35، شماره 49، 1388]

س

 • سامانة اطلاعات جغرافیایی مطالعة آلودگی خاکهای محدودة شهر کرمان به‌وسیلة عناصر کمیاب سمی با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • سطوح توسعه تحلیل آماری- فضایی نماگر‌های توسعة فضای سبز شهری(مطالعة موردی: مناطق شهری اصفهان) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • سیلاب شهری کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • سینتیک جذب بررسی سینتیک و ایزوترم جذب بیولوژیکی نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید [دوره 35، شماره 49، 1388]

ش

 • شبکة عصبی پیش‌بینی‌ هفتگی زبالة تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکة عصبی و تبدیل موجک [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • شبکة عصبی مصنوعی پیش‌بینی‌ هفتگی زبالة تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکة عصبی و تبدیل موجک [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • شیراز کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • شستشوی اولیه کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • شکل زیستی مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری [دوره 35، شماره 49، 1388]

ع

 • عناصر کمیاب سمی مطالعة آلودگی خاکهای محدودة شهر کرمان به‌وسیلة عناصر کمیاب سمی با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 35، شماره 49، 1388]

ف

 • فضای سبز تحلیل آماری- فضایی نماگر‌های توسعة فضای سبز شهری(مطالعة موردی: مناطق شهری اصفهان) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • فلزات سنگین کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی [دوره 35، شماره 49، 1388]

ک

 • کرمان مطالعة آلودگی خاکهای محدودة شهر کرمان به‌وسیلة عناصر کمیاب سمی با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 35، شماره 49، 1388]

گ

 • گاز گلخانه‏ای بررسی تصاعد گازهای گلخانه‏ای CO2 و CH4 از خاک‌های زیر کشت برنج و گندم [دوره 35، شماره 49، 1388]

م

 • مدل‌سای انتشار آلودگی هوا مقایسة روش‌های مرتبه بالای MPDATA و تفاضل محدود فشرده در دقت مدل‌سازی انتشار آلودگی هوا [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • مزرعة برنج بررسی تصاعد گازهای گلخانه‏ای CO2 و CH4 از خاک‌های زیر کشت برنج و گندم [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • مزرعة گندم بررسی تصاعد گازهای گلخانه‏ای CO2 و CH4 از خاک‌های زیر کشت برنج و گندم [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • مطالعه فلوریستیکی مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • معادلة فرارفت مقایسة روش‌های مرتبه بالای MPDATA و تفاضل محدود فشرده در دقت مدل‌سازی انتشار آلودگی هوا [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • مناطق یازده گانة اصفهان تحلیل آماری- فضایی نماگر‌های توسعة فضای سبز شهری(مطالعة موردی: مناطق شهری اصفهان) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • منحنی زیست محیطی کوزنتس تنوع زیست‌محیطی و رشد اقتصادی: تحلیل مقطعی کشوری(با تأکید بر کشورهای در حال توسعه) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • منطقة صنعتی عسلویه ارزیابی ریسک سایت‌های صنعتی منطقة عسلویه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کمک سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • موجکی پیش‌بینی‌ هفتگی زبالة تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکة عصبی و تبدیل موجک [دوره 35، شماره 49، 1388]

ن

 • نابرابری فضایی تحلیل آماری- فضایی نماگر‌های توسعة فضای سبز شهری(مطالعة موردی: مناطق شهری اصفهان) [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • نیروگاه برق زمین‌گرمائی ارزیابی امکان توسعه نیروگاههای زمین‌گرمایی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • نیکل بررسی سینتیک و ایزوترم جذب بیولوژیکی نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید [دوره 35، شماره 49، 1388]

ه

 • هزینة‌ تمام شده ارزیابی امکان توسعه نیروگاههای زمین‌گرمایی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • هزینه‌های اجتماعی ارزیابی امکان توسعه نیروگاههای زمین‌گرمایی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • هزینه‌های خارجی ارزیابی امکان توسعه نیروگاههای زمین‌گرمایی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست [دوره 35، شماره 49، 1388]
 • همروبی مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری [دوره 35، شماره 49، 1388]