نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب اختلاط استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • آسیب?پذیری آب زیرزمینی ارزیابی آسیب?پذیری آب زیرزمینی دشت‌های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • آلودگی بررسی مهم‌ترین منبع آلایندة صنعتی خاک و آب و گیاه در استان یزد [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • آلودگی زیست ردیابی فلزات سنگین به‌وسیلة گیاهان رویش‌یافته در منطقة صنعتی فولاد مبارکة اصفهان [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • آلودگی صوتی ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم‌آباد به منظور ارائة راهکارهای اجرایی جهت کنترل و کاهش آن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • آلودگی هوا نقش ‌سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • آماربرداری آماربرداری از جنگل‌های شهری با استفاده از عکس‌های هوایی مطالعة موردی: منطقة شش تهران [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • آمایش سرزمین ارزیابی توان زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توانایی‌‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بیرجند) [دوره 35، شماره 52، 1389]

ا

 • ارتوفتوموزاییک آماربرداری از جنگل‌های شهری با استفاده از عکس‌های هوایی مطالعة موردی: منطقة شش تهران [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • ارزیابی آثار محیط زیستی ارزیابی آثار محیط‌زیستی منطقة ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • ارزیابی توان اکولوژیک ارزیابی توان اکولوژیک جنگل‌های حوضه‌های آبخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • ارزیابی سریع پیامد فعالیت‌ها سامانة پشتوانة تصمیم‌گیری سریع برای ارزیابی پیامد فعالیت‌ها در تخریب سیمای سرزمین حوزة آبخیز شفارود [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • ارزشگذاری اقتصادی ارزشگذاری تفرجگاهی تالاب بین‌المللی چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • ارزشگذاری اقتصادی ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • ارزشگذاری تفرجگاهی ارزشگذاری تفرجگاهی تالاب بین‌المللی چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • اسمز معکوس بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیة پساب احیای رزین‌های تعویض یونی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • اصلاح ساختار سیمای سرزمین تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • اقتصاد سیاسی نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • اکوتوریسم برآورد ظرفیت برد اجتماعی– روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پرانرژی (مطالعة موردی: تخت سلیمان ایران) [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • الگو بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان‌های صنعتی و آثار زیست‌محیطی آن در صنایع چوب و کاغذ مازندران [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • الگوی تخریب سیمای سرزمین سامانة پشتوانة تصمیم‌گیری سریع برای ارزیابی پیامد فعالیت‌ها در تخریب سیمای سرزمین حوزة آبخیز شفارود [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده بررسی عوامل تعیین‌کنندة انتشار گاز CO2 در ایران (کاربرد نظریة زیست‌محیطی کوزنتس) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • انتشار دی‌اکسیدکربن رابطة رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تأثیر برنامه‌های توسعه [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • انتشار دی‌اکسیدکربن بررسی عوامل تعیین‌کنندة انتشار گاز CO2 در ایران (کاربرد نظریة زیست‌محیطی کوزنتس) [دوره 35، شماره 52، 1389]

ب

 • باکتری نفت‌خوار تجزیة بیولوژیکی نفت خام به‌وسیلة دو سویه مایکوباکتریوم جدا شده از خلیج فارس [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • بتن استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • بیرجند ارزیابی توان زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توانایی‌‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بیرجند) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • بررسی اقتصادی بررسی اقتصادی – زیست محیطی حذف SO2/SO3 از واحد اسید سولفوریک در صنعت پتروشیمی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • برگ زیست ردیابی فلزات سنگین به‌وسیلة گیاهان رویش‌یافته در منطقة صنعتی فولاد مبارکة اصفهان [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • برنامه‌های توسعه رابطة رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تأثیر برنامه‌های توسعه [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • بناب استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای یافتن مکان بهینة دفن زباله (مطالعة موردی: شهر بناب) [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • بهسازی بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان‌های صنعتی و آثار زیست‌محیطی آن در صنایع چوب و کاغذ مازندران [دوره 35، شماره 52، 1389]

پ

 • پارس جنوبی ارزیابی آثار محیط‌زیستی منطقة ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • پرسشنامه‌های صدا ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم‌آباد به منظور ارائة راهکارهای اجرایی جهت کنترل و کاهش آن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • پساب احیای رزین‌ها بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیة پساب احیای رزین‌های تعویض یونی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • پساب تصفیه شده استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • پساب صنعتی بررسی مهم‌ترین منبع آلایندة صنعتی خاک و آب و گیاه در استان یزد [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • پس‌دهی نمک و فلاکس پرمیت بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیة پساب احیای رزین‌های تعویض یونی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • پسماند غذایی بررسی تأثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH ، نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • پوست زیست ردیابی فلزات سنگین به‌وسیلة گیاهان رویش‌یافته در منطقة صنعتی فولاد مبارکة اصفهان [دوره 35، شماره 52، 1389]

ت

 • تالاب انزلی روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381 [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • تالاب چغاخور ارزشگذاری تفرجگاهی تالاب بین‌المللی چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • تبخیر نقش ‌سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • تبریز کاربرد روش التذاذی(هدونیک)در برآورد ارتباط میان سطح خدمات، آلودگی و بهای مسکن در مناطق انتخابی تبریز [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • تجارت آلودگی تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیة قابل مبادله در رودخانه و ارزیابی آن از نظر کارآیی هزینه [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • تجزیه بیولوژیکی تجزیة بیولوژیکی نفت خام به‌وسیلة دو سویه مایکوباکتریوم جدا شده از خلیج فارس [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • تخت سلیمان برآورد ظرفیت برد اجتماعی– روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پرانرژی (مطالعة موردی: تخت سلیمان ایران) [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • تراکم بررسی تأثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH ، نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • تصاویر ماهواره‌ای تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • تغییرات فصلی خصوصیات و تغییرات فصلی pH در فلات قاره جنوبی دریای خزر [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • تفرج ارزشگذاری تفرجگاهی تالاب بین‌المللی چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • توان رویشگاه ارزیابی توان اکولوژیک جنگل‌های حوضه‌های آبخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • توان زیست محیطی ارزیابی توان زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توانایی‌‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بیرجند) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • توسعة پایدار توسعة پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبة زیست‌محیطی با استفاده از منطق شلال [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • توسعة ‌پایدار جای پای بوم شناختی(ای-اف) به عنوان شاخص سنجش پایداری اجتماعات [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • تولید ناخالص داخلی رابطة رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تأثیر برنامه‌های توسعه [دوره 35، شماره 50، 1389]

ج

 • جای پای بوم‌شناختی جای پای بوم شناختی(ای-اف) به عنوان شاخص سنجش پایداری اجتماعات [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • جت‌های جنب حاره‌ای و قطبی شرایط هواشناختی جو بالا و وضعیت حاد آلودگی هوا (مطالعة موردی : شهر تهران) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • جنگل شهری آماربرداری از جنگل‌های شهری با استفاده از عکس‌های هوایی مطالعة موردی: منطقة شش تهران [دوره 35، شماره 51، 1389]

چ

 • چرخه‌های انرژی زمین برآورد ظرفیت برد اجتماعی– روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پرانرژی (مطالعة موردی: تخت سلیمان ایران) [دوره 35، شماره 50، 1389]

ح

 • حجم آب منفذی اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون‌های شنی غیراشباع [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • حد مجاز بررسی مهم‌ترین منبع آلایندة صنعتی خاک و آب و گیاه در استان یزد [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • حذف اکسیدهای گوگرد بررسی اقتصادی – زیست محیطی حذف SO2/SO3 از واحد اسید سولفوریک در صنعت پتروشیمی [دوره 35، شماره 51، 1389]

خ

 • خدمات اکوسیستمی ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • خرم آباد ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم‌آباد به منظور ارائة راهکارهای اجرایی جهت کنترل و کاهش آن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • خیرود کنار ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • خلیج فارس تجزیة بیولوژیکی نفت خام به‌وسیلة دو سویه مایکوباکتریوم جدا شده از خلیج فارس [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • خلیج فارس ارزیابی آثار محیط‌زیستی منطقة ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • خود‌همبستگی مکانی تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • خوردگی جوی بررسی منشاء فلزات سنگین حوضچه‌های نگهداری سیلاب درمناطق صنعتی و تأثیرخوردگی جوّی [دوره 35، شماره 51، 1389]

د

 • دی اکسید کربن ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • دریای خزر خصوصیات و تغییرات فصلی pH در فلات قاره جنوبی دریای خزر [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • درآمد سرانه بررسی عوامل تعیین‌کنندة انتشار گاز CO2 در ایران (کاربرد نظریة زیست‌محیطی کوزنتس) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • دشت سیلابی بررسی تأثیر تغییرات فصلی ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی سیلاب (مطالعة موردی: رودخانه هراز) [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • دشت‌های بازرگان و پلدشت ارزیابی آسیب?پذیری آب زیرزمینی دشت‌های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف کننده گوگرد آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف‌کننده گوگرد [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • دوره‌های حاد آلودگی شرایط هواشناختی جو بالا و وضعیت حاد آلودگی هوا (مطالعة موردی : شهر تهران) [دوره 35، شماره 52، 1389]

ر

 • راهکار ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم‌آباد به منظور ارائة راهکارهای اجرایی جهت کنترل و کاهش آن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • رژیم آتش‌سوزی تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • رسوب کلراید بررسی منشاء فلزات سنگین حوضچه‌های نگهداری سیلاب درمناطق صنعتی و تأثیرخوردگی جوّی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • رشد اقتصادی رابطة رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تأثیر برنامه‌های توسعه [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • رفتار هیدرولیکی بررسی تأثیر تغییرات فصلی ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی سیلاب (مطالعة موردی: رودخانه هراز) [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • رودخانه هراز بررسی تأثیر تغییرات فصلی ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی سیلاب (مطالعة موردی: رودخانه هراز) [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • روش(ای-اف) جای پای بوم شناختی(ای-اف) به عنوان شاخص سنجش پایداری اجتماعات [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • روش کاون بررسی تأثیر تغییرات فصلی ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی سیلاب (مطالعة موردی: رودخانه هراز) [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • روش هدونیک کاربرد روش التذاذی(هدونیک)در برآورد ارتباط میان سطح خدمات، آلودگی و بهای مسکن در مناطق انتخابی تبریز [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • روش هزینة سفر منطقه‌ای ارزشگذاری تفرجگاهی تالاب بین‌المللی چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای [دوره 35، شماره 51، 1389]

ز

 • زیست ردیابی زیست ردیابی فلزات سنگین به‌وسیلة گیاهان رویش‌یافته در منطقة صنعتی فولاد مبارکة اصفهان [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • زیست محیطی بررسی اقتصادی – زیست محیطی حذف SO2/SO3 از واحد اسید سولفوریک در صنعت پتروشیمی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • زیست‌محیطی توسعة پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبة زیست‌محیطی با استفاده از منطق شلال [دوره 35، شماره 50، 1389]

س

 • ساختار فضایی نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • ساختمان بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان‌های صنعتی و آثار زیست‌محیطی آن در صنایع چوب و کاغذ مازندران [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • ساخت وکارکرد نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • سامانة اطلاعات جغرافیایی ارزیابی توان اکولوژیک جنگل‌های حوضه‌های آبخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • سرعت فرایند بررسی تأثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH ، نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی توان زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توانایی‌‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بیرجند) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی آسیب?پذیری آب زیرزمینی دشت‌های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • سطح آلودگی کاربرد روش التذاذی(هدونیک)در برآورد ارتباط میان سطح خدمات، آلودگی و بهای مسکن در مناطق انتخابی تبریز [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • سودوموناس فلورسنس اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون‌های شنی غیراشباع [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • سولفاتاسیون بررسی منشاء فلزات سنگین حوضچه‌های نگهداری سیلاب درمناطق صنعتی و تأثیرخوردگی جوّی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • سولفات کلسیم اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون‌های شنی غیراشباع [دوره 35، شماره 51، 1389]

ش

 • شاخص پوشش گیاهی تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • شبکة حیاتی تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • شفارود سامانة پشتوانة تصمیم‌گیری سریع برای ارزیابی پیامد فعالیت‌ها در تخریب سیمای سرزمین حوزة آبخیز شفارود [دوره 35، شماره 50، 1389]

ص

 • صنعت پتروشیمی بررسی اقتصادی – زیست محیطی حذف SO2/SO3 از واحد اسید سولفوریک در صنعت پتروشیمی [دوره 35، شماره 51، 1389]

ض

 • ضریب انتقال تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیة قابل مبادله در رودخانه و ارزیابی آن از نظر کارآیی هزینه [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • ضریب زبری مانینگ بررسی تأثیر تغییرات فصلی ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی سیلاب (مطالعة موردی: رودخانه هراز) [دوره 35، شماره 50، 1389]

ط

 • طبقه بندی آماربرداری از جنگل‌های شهری با استفاده از عکس‌های هوایی مطالعة موردی: منطقة شش تهران [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • طراحی مشارکتی نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی [دوره 35، شماره 52، 1389]

ظ

 • ظرفیت برد برآورد ظرفیت برد اجتماعی– روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پرانرژی (مطالعة موردی: تخت سلیمان ایران) [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • ظرفیت برد اجتماعی- روانی برآورد ظرفیت برد اجتماعی– روانی گردشگری در مکان‌های مقدس و پرانرژی (مطالعة موردی: تخت سلیمان ایران) [دوره 35، شماره 50، 1389]

ع

 • عسلویه ارزیابی آثار محیط‌زیستی منطقة ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • عکس‌های هوایی آماربرداری از جنگل‌های شهری با استفاده از عکس‌های هوایی مطالعة موردی: منطقة شش تهران [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • عناصر سنگین بررسی مهم‌ترین منبع آلایندة صنعتی خاک و آب و گیاه در استان یزد [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • عوامل مؤثر در تولید آهن و فولاد توسعة پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبة زیست‌محیطی با استفاده از منطق شلال [دوره 35، شماره 50، 1389]

غ

 • غلظت آلاینده‌ها شرایط هواشناختی جو بالا و وضعیت حاد آلودگی هوا (مطالعة موردی : شهر تهران) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • غلظت بحرانی بررسی مهم‌ترین منبع آلایندة صنعتی خاک و آب و گیاه در استان یزد [دوره 35، شماره 50، 1389]

ف

 • فاضلاب شهری استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • فراغنی شدن روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381 [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای یافتن مکان بهینة دفن زباله (مطالعة موردی: شهر بناب) [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • فسفر روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381 [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • فلزات سنگین بررسی منشاء فلزات سنگین حوضچه‌های نگهداری سیلاب درمناطق صنعتی و تأثیرخوردگی جوّی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • فلزات سنگین زیست ردیابی فلزات سنگین به‌وسیلة گیاهان رویش‌یافته در منطقة صنعتی فولاد مبارکة اصفهان [دوره 35، شماره 52، 1389]

ق

 • قلیاییت آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف‌کننده گوگرد [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • قیمت مسکن کاربرد روش التذاذی(هدونیک)در برآورد ارتباط میان سطح خدمات، آلودگی و بهای مسکن در مناطق انتخابی تبریز [دوره 35، شماره 50، 1389]

ک

 • کارایی هزینه تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیة قابل مبادله در رودخانه و ارزیابی آن از نظر کارآیی هزینه [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • کاربری جنگلداری ارزیابی توان اکولوژیک جنگل‌های حوضه‌های آبخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • کربنات کلسیم اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون‌های شنی غیراشباع [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • کیفیت سیلاب بررسی منشاء فلزات سنگین حوضچه‌های نگهداری سیلاب درمناطق صنعتی و تأثیرخوردگی جوّی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • کیفیت محیط زیست شهری تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • کلانشهر وپیرامون نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • کلروفیل a روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381 [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • کنترل تکنولوژیک تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیة قابل مبادله در رودخانه و ارزیابی آن از نظر کارآیی هزینه [دوره 35، شماره 50، 1389]

گ

 • گرمایش تابشی بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان‌های صنعتی و آثار زیست‌محیطی آن در صنایع چوب و کاغذ مازندران [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • گرمایش زمین ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • گزینه استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای یافتن مکان بهینة دفن زباله (مطالعة موردی: شهر بناب) [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • گیلان سامانة پشتوانة تصمیم‌گیری سریع برای ارزیابی پیامد فعالیت‌ها در تخریب سیمای سرزمین حوزة آبخیز شفارود [دوره 35، شماره 50، 1389]

م

 • ماتریس ارزیابی آثار محیط‌زیستی منطقة ویژه اقتصادی انرژی پارس بر خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • مادة آلی آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف‌کننده گوگرد [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • متریک‌های اکولوژی سیمای سرزمین تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • مجوزهای تخلیه تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیة قابل مبادله در رودخانه و ارزیابی آن از نظر کارآیی هزینه [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • محیط روستایی نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • محیط زیست کاربرد روش التذاذی(هدونیک)در برآورد ارتباط میان سطح خدمات، آلودگی و بهای مسکن در مناطق انتخابی تبریز [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • محیط زیست دریایی خصوصیات و تغییرات فصلی pH در فلات قاره جنوبی دریای خزر [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • محفظة غشاء بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیة پساب احیای رزین‌های تعویض یونی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • مخزن نقش ‌سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • مدلAggregate with outlier تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • مدل دراستیک ارزیابی آسیب?پذیری آب زیرزمینی دشت‌های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • مدل گروسمن کروگر رابطة رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تأثیر برنامه‌های توسعه [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • مساحت سرزمینی جای پای بوم شناختی(ای-اف) به عنوان شاخص سنجش پایداری اجتماعات [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • مشارکت نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • مشخصه‌های هواشناسی شرایط هواشناختی جو بالا و وضعیت حاد آلودگی هوا (مطالعة موردی : شهر تهران) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • مصرف انرژی بهسازی الگوی گرمایش در ساختمان‌های صنعتی و آثار زیست‌محیطی آن در صنایع چوب و کاغذ مازندران [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • معادل‌سازی جای پای بوم شناختی(ای-اف) به عنوان شاخص سنجش پایداری اجتماعات [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • مقاومت فشاری استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • مکان‌یابی استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای یافتن مکان بهینة دفن زباله (مطالعة موردی: شهر بناب) [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • مناطق خشک و نیمه خشک ارزیابی توان زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توانایی‌‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بیرجند) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • منحنی رخنه اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون‌های شنی غیراشباع [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • منطق بولین ارزیابی توان اکولوژیک جنگل‌های حوضه‌های آبخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • منطق شلال توسعة پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبة زیست‌محیطی با استفاده از منطق شلال [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • منظر روستایی نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • منظر فرهنگی نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی [دوره 35، شماره 52، 1389]

ن

 • نیترات آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف‌کننده گوگرد [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • نیتروژن روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381 [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • نرم‌افزارTank- 4 نقش ‌سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • نظریة زیست‌محیطی کوزنتس بررسی عوامل تعیین‌کنندة انتشار گاز CO2 در ایران (کاربرد نظریة زیست‌محیطی کوزنتس) [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • نفت خام تجزیة بیولوژیکی نفت خام به‌وسیلة دو سویه مایکوباکتریوم جدا شده از خلیج فارس [دوره 35، شماره 50، 1389]
 • نقشه‌های همترازی صدا ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم‌آباد به منظور ارائة راهکارهای اجرایی جهت کنترل و کاهش آن [دوره 35، شماره 51، 1389]

و

 • واحد اسید سولفوریک بررسی اقتصادی – زیست محیطی حذف SO2/SO3 از واحد اسید سولفوریک در صنعت پتروشیمی [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • ورمی کمپوست بررسی تأثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH ، نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی [دوره 35، شماره 52، 1389]
 • وزن‌دهی استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای یافتن مکان بهینة دفن زباله (مطالعة موردی: شهر بناب) [دوره 35، شماره 51، 1389]

ه

 • هتروتروفیک آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف‌کننده گوگرد [دوره 35، شماره 51، 1389]
 • هیدروکربور نقش ‌سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری [دوره 35، شماره 51، 1389]