نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب روشی جدید در بهره‌برداری از منابع آب حوزه‌های آبریز مناطق خشک( مطالعة موردی: سد مروست) [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • آبیاری تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • آب به حساب نیامده بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • آبخوان ساری بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • آثار محیط‌زیستی تعیین ردپای اکولوژیکی در نواحی شهری پرتراکم و بلندمرتبه (نمونة مورد مطالعه:محلة الهیه تهران) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • آلودگی آب زیرزمینی تأثیر پساب‌های شهرک صنعتی مراغه برآلودگی آبهای زیرزمینی‌‌دشت مراغه-بناب [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • آلودگی هوا پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های یانگ [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • آلودگی هوای تهران تعیین پراکنش ترکیبات سرطانزای پلی آروماتیک (PAHs) در هوا با استفاده از مدلسازی در GIS ( مطالعة موردی: تهران) [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • آنالیز خوشه‌ای سهم منابع طبیعی و انسان‌ساخت در توزیع عناصر سنگین در رسوب مغزی در دریاچة زریوار [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • آنالیز عدم قطعیت بررسی تأثیر عدم قطعیت ضریب زوال بر نتایج مدل سازی کیفیت آب رودخانة زرجوب [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • آهو بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد [دوره 34، شماره 46، 1387]

ا

 • اپی‌پلون بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • اپی‌فیتون بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • اپی‌لیتون بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • ایران شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • اردبیل بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • ارزیابی ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط زیست تغییر مقیاس در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط‌ زیست(نمونه‌های مورد مطالعه: سد سفید رود ایران و سد هایزوکا ژاپن) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط زیست الگویی برای تحدید محدودة مطالعاتی در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط زیست (با استفاده از :شش مطالعة موردی) [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • ارزیابی حساسیت ارزیابی حساسیت زیست‌محیطی سواحل شمالی خلیج فارس با توجه به ارزش‌های حفاظتی و کانون‌های آلوده‌ساز [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • ارزیابی شدت آلودگی معرفی دو روشِ تعیین شدت ابتلا به دارواش و مقایسة آنها در پارک جنگلی نور [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • ارزش فعلی خالص سرمایه امکان‌سنجی اقتصادی جایگزینی CNG به‌جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • استان تهران شناسایی و معرفی توده‌های جنگلی طبیعی استان تهران [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • استان چهارمحال و بختیاری امکان سنجی توانمندی‌های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • استان خراسان رضوی مدل رطوبتی لایة سطحی خاک با استفاده از شاخص NDVI (مطالعة موردی: مراتع استان خراسان رضوی) [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • استاندارد بررسی وضعیت کیفی کمپوست در ایران و نیازهای کنترل کیفیت و استانداردها [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • استفاده مجدد مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • اقدامات اصلاحی تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • اکسیژن محلول بررسی تأثیر عدم قطعیت ضریب زوال بر نتایج مدل سازی کیفیت آب رودخانة زرجوب [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • اکوتوریسم امکان سنجی توانمندی‌های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • امنیت زیست محیطی بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • انتقال آلودگی مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • اندیس‌های خون آلودگی به سرب و اثرآن بر اندیس‌های خونی در حوالی معدن سرب فیض‌آباد راور [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • انواع مقیاس تغییر مقیاس در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط‌ زیست(نمونه‌های مورد مطالعه: سد سفید رود ایران و سد هایزوکا ژاپن) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • اوراق کردن مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده [دوره 34، شماره 45، 1387]

ب

 • بار بستر مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • بازیافت مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • بازدارندة شعله مدل‌سازی و شبیه‌سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • بیرجند بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • بزرگراه ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • بستر طبیعی متغیرهای مؤثر در تحولات ساختار فیزیکی – کالبدی شهر بم با تأکید بر ارتباط شهر و طبیعت [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • بستر فرهنگی متغیرهای مؤثر در تحولات ساختار فیزیکی – کالبدی شهر بم با تأکید بر ارتباط شهر و طبیعت [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • بندر عباس بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • بهادران بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • بهره برداری بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • بوته‌ای‌ها مقایسة توان ترسیب کربن سه گونة بوته‌ای گل آفتابی، سیاه گینه و درمنة دشتی در مراتع خشک ایران (مطالعة موردی: دشت گربایگان فسا) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • بوجاق شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • بوشهر ارزیابی حساسیت زیست‌محیطی سواحل شمالی خلیج فارس با توجه به ارزش‌های حفاظتی و کانون‌های آلوده‌ساز [دوره 34، شماره 48، 1387]

پ

 • پارک ملی شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • پراکنش مکانی و فضایی معرفی دو روشِ تعیین شدت ابتلا به دارواش و مقایسة آنها در پارک جنگلی نور [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • پرندگان شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • پرندگان آبزی پرندگان آبزی زمستان‏گذران در تالاب‌های گیلان، مازندران و گلستان و طبقه‏بندی ارزشی این تالاب‌ها بر اساس معیارهای پرندگان [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • پساب تأثیر پساب‌های شهرک صنعتی مراغه برآلودگی آبهای زیرزمینی‌‌دشت مراغه-بناب [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • پسماندهای جامد شهری بررسی وضعیت کیفی کمپوست در ایران و نیازهای کنترل کیفیت و استانداردها [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • پلات انتخابی معرفی دو روشِ تعیین شدت ابتلا به دارواش و مقایسة آنها در پارک جنگلی نور [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • پلی دی فنیل اتر برومینه مدل‌سازی و شبیه‌سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • پوشش گیاهی مقایسة آثار زیست‌محیطی تغییر کاربری اراضی بر تغییر پوشش گیاهی و دمای سطحی در مناطق شهری و غیرشهری با به‌کارگیری سنجش از دور [دوره 34، شماره 45، 1387]

ت

 • تابع تشخیص بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • تاکسی‌های تهران امکان‌سنجی اقتصادی جایگزینی CNG به‌جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • تالاب انزلی ارزیابی کیفی رودخانه‌های منتهی به تالاب انزلی بر اساس جوامع کفزیان [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • تیپ جنگلی تعیین تیپ‌های جنگلی برمبنای شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خص اهمیت(IV) درجهت‌های جغرافیایی جنگل‌های پایین‌بند خانیکان چالوس [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • تجزیه و تحلیل آماری بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • تجزیه و تحلیل سیستمی پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • تحدید محدودة مطالعاتی الگویی برای تحدید محدودة مطالعاتی در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط زیست (با استفاده از :شش مطالعة موردی) [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • تحلیل خوشه‌ای تجزیه و تحلیل تنوع گونه‌ای در گروه گونه‌های اکولوژیک (مطالعة موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • ترسیب کربن مقایسة توان ترسیب کربن سه گونة بوته‌ای گل آفتابی، سیاه گینه و درمنة دشتی در مراتع خشک ایران (مطالعة موردی: دشت گربایگان فسا) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • ترکیبات سرطانزا تعیین پراکنش ترکیبات سرطانزای پلی آروماتیک (PAHs) در هوا با استفاده از مدلسازی در GIS ( مطالعة موردی: تهران) [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • ترکیب و توزیع فضایی تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • تصفیة خودرو های فرسوده مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • تصفیهْ بی‌هوازی ارزیابی مشخصه‌های مؤثر در بازده سیستم‌UASB در تصفیة بی‌هوازی شیرابه زبالة شهری [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • تصفیهْ شیرابه ارزیابی مشخصه‌های مؤثر در بازده سیستم‌UASB در تصفیة بی‌هوازی شیرابه زبالة شهری [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • تغییرات فصلی خصوصیات کلروفیل آ و تغییرات فصلی آن در فلات قارة جنوبی دریای خزر [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • تغییر مقیاس تغییر مقیاس در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط‌ زیست(نمونه‌های مورد مطالعه: سد سفید رود ایران و سد هایزوکا ژاپن) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • تفکر خطی(LT) بررسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط‌زیست درکلاردشت (آسیب‌شناسی، عارضه‌یابی و نظریه‌پردازی) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • تنوع زیستی ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • تنوع گونه‌ای تجزیه و تحلیل تنوع گونه‌ای در گروه گونه‌های اکولوژیک (مطالعة موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • تنوع گونه‏ای پرندگان آبزی زمستان‏گذران در تالاب‌های گیلان، مازندران و گلستان و طبقه‏بندی ارزشی این تالاب‌ها بر اساس معیارهای پرندگان [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • تهدیدات زیست محیطی بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • تهران بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه‌ای تحت آبیاری با فاضلاب درجنوب تهران "مطالعه موردی : ذرت ویونجه" [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • توابع تحلیلی بررسی وضعیت توسعة فیزیکی شهر سقز و تعیین جهات بهینة توسعه آتی آن [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • توان اکولوژیک کشاورزی پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • تیو باسیلوس اسیدوفیلوس حذف بیولوژیکی گوگرد از زغال سنگ با استفاده از باکتری‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیواکسیدانس [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • تیوباسیلوس تیواکسیدانس حذف بیولوژیکی گوگرد از زغال سنگ با استفاده از باکتری‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیواکسیدانس [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • تیوباسیلوس فرواکسیدانس حذف بیولوژیکی گوگرد از زغال سنگ با استفاده از باکتری‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیواکسیدانس [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • توجیه‌پذیری اقتصادی امکان‌سنجی اقتصادی جایگزینی CNG به‌جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • توده‌های درختی و درختچه‌ای طبیعی ( توده‌های جنگلی طبیعی شناسایی و معرفی توده‌های جنگلی طبیعی استان تهران [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • توسعةپایدار بررسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط‌زیست درکلاردشت (آسیب‌شناسی، عارضه‌یابی و نظریه‌پردازی) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • توسعةْ شهری بررسی وضعیت توسعة فیزیکی شهر سقز و تعیین جهات بهینة توسعه آتی آن [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • توسعةْ فیزیکی بررسی وضعیت توسعة فیزیکی شهر سقز و تعیین جهات بهینة توسعه آتی آن [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • تئوری مفهوم‌سازی بنیادی(GT) بررسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط‌زیست درکلاردشت (آسیب‌شناسی، عارضه‌یابی و نظریه‌پردازی) [دوره 34، شماره 45، 1387]

ج

 • جاذب های طبیعی کاربرد جاذب‌های طبیعی در حذف COD ازفاضلاب صنایع سلولزی [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • جذب مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • جذب کاربرد جاذب‌های طبیعی در حذف COD ازفاضلاب صنایع سلولزی [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • جلبک بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • جنگل بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • جهت‌های جغرافیایی تعیین تیپ‌های جنگلی برمبنای شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خص اهمیت(IV) درجهت‌های جغرافیایی جنگل‌های پایین‌بند خانیکان چالوس [دوره 34، شماره 46، 1387]

چ

 • چرخه تخریب محیط‌زیست بررسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط‌زیست درکلاردشت (آسیب‌شناسی، عارضه‌یابی و نظریه‌پردازی) [دوره 34، شماره 45، 1387]

ح

 • حذفCOD کاربرد جاذب‌های طبیعی در حذف COD ازفاضلاب صنایع سلولزی [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • حذف گوگرد حذف بیولوژیکی گوگرد از زغال سنگ با استفاده از باکتری‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیواکسیدانس [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • حفاظت تجزیه و تحلیل تنوع گونه‌ای در گروه گونه‌های اکولوژیک (مطالعة موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • حفاظت محیط زیست عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان‌های غیردولتی در حفاظت از محیط‌زیست [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • حوزة معرف کسیلیان پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 48، 1387]

خ

 • خانیکان تعیین تیپ‌های جنگلی برمبنای شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خص اهمیت(IV) درجهت‌های جغرافیایی جنگل‌های پایین‌بند خانیکان چالوس [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • خرد کردن مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • خلیج فارس ارزیابی حساسیت زیست‌محیطی سواحل شمالی خلیج فارس با توجه به ارزش‌های حفاظتی و کانون‌های آلوده‌ساز [دوره 34، شماره 48، 1387]

د

 • دارواش پاکوتاه معرفی دو روشِ تعیین شدت ابتلا به دارواش و مقایسة آنها در پارک جنگلی نور [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • دریاچة زریوار سهم منابع طبیعی و انسان‌ساخت در توزیع عناصر سنگین در رسوب مغزی در دریاچة زریوار [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • دریای خزر خصوصیات کلروفیل آ و تغییرات فصلی آن در فلات قارة جنوبی دریای خزر [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • درجة حرارت مقایسة آثار زیست‌محیطی تغییر کاربری اراضی بر تغییر پوشش گیاهی و دمای سطحی در مناطق شهری و غیرشهری با به‌کارگیری سنجش از دور [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • درمنة دشتی مقایسة توان ترسیب کربن سه گونة بوته‌ای گل آفتابی، سیاه گینه و درمنة دشتی در مراتع خشک ایران (مطالعة موردی: دشت گربایگان فسا) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • دفع مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • دمای ظاهری بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • دمای مشاهده شده بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل [دوره 34، شماره 48، 1387]

ذ

 • ذرت بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه‌ای تحت آبیاری با فاضلاب درجنوب تهران "مطالعه موردی : ذرت ویونجه" [دوره 34، شماره 48، 1387]

ر

 • ردپای اکولوژیکی تعیین ردپای اکولوژیکی در نواحی شهری پرتراکم و بلندمرتبه (نمونة مورد مطالعه:محلة الهیه تهران) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • رسوب مغزی سهم منابع طبیعی و انسان‌ساخت در توزیع عناصر سنگین در رسوب مغزی در دریاچة زریوار [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • رضامندی زیستگاه بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • رطوبت خاک مدل رطوبتی لایة سطحی خاک با استفاده از شاخص NDVI (مطالعة موردی: مراتع استان خراسان رضوی) [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • رطوبت نسبی بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • روی تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • رودخانة زرجوب بررسی تأثیر عدم قطعیت ضریب زوال بر نتایج مدل سازی کیفیت آب رودخانة زرجوب [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • رودخانة هراز و رودخانه شیرود بررسی جمعیت ماهی در خطر تهدید شاه کولی در رودخانه‌های هراز و شیرودChalcalburnus chalcoides [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • روشSWOT امکان سنجی توانمندی‌های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی حساسیت زیست‌محیطی سواحل شمالی خلیج فارس با توجه به ارزش‌های حفاظتی و کانون‌های آلوده‌ساز [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • روش رول بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • رویشگاه بررسی فلور و رویشگاههای منطقة حفاظت شدة مند (استان بوشهر) [دوره 34، شماره 46، 1387]

ز

 • زیتون تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • زغال سنگ حذف بیولوژیکی گوگرد از زغال سنگ با استفاده از باکتری‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیواکسیدانس [دوره 34، شماره 47، 1387]

ژ

 • ژئوشیمی سهم منابع طبیعی و انسان‌ساخت در توزیع عناصر سنگین در رسوب مغزی در دریاچة زریوار [دوره 34، شماره 47، 1387]

س

 • ساحل خلیج فارس بررسی فلور و رویشگاههای منطقة حفاظت شدة مند (استان بوشهر) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • ساختار باغات متغیرهای مؤثر در تحولات ساختار فیزیکی – کالبدی شهر بم با تأکید بر ارتباط شهر و طبیعت [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • ساختار شهر بم متغیرهای مؤثر در تحولات ساختار فیزیکی – کالبدی شهر بم با تأکید بر ارتباط شهر و طبیعت [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • سازمان‌های غیردولتی عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان‌های غیردولتی در حفاظت از محیط‌زیست [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزیابی حساسیت زیست‌محیطی سواحل شمالی خلیج فارس با توجه به ارزش‌های حفاظتی و کانون‌های آلوده‌ساز [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • سد روشی جدید در بهره‌برداری از منابع آب حوزه‌های آبریز مناطق خشک( مطالعة موردی: سد مروست) [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • سرب آلودگی به سرب و اثرآن بر اندیس‌های خونی در حوالی معدن سرب فیض‌آباد راور [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • سرب تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • سرشماری نیمه‏زمستانه پرندگان آبزی زمستان‏گذران در تالاب‌های گیلان، مازندران و گلستان و طبقه‏بندی ارزشی این تالاب‌ها بر اساس معیارهای پرندگان [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی وضعیت توسعة فیزیکی شهر سقز و تعیین جهات بهینة توسعه آتی آن [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • سیمای سرزمین ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • سنجش از دور تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • سنجش از دور مقایسة آثار زیست‌محیطی تغییر کاربری اراضی بر تغییر پوشش گیاهی و دمای سطحی در مناطق شهری و غیرشهری با به‌کارگیری سنجش از دور [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • سنجش از دور مدل رطوبتی لایة سطحی خاک با استفاده از شاخص NDVI (مطالعة موردی: مراتع استان خراسان رضوی) [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • سندی وضعیت اکولوژیکی کهورایرانی ‌Prosopis cineraria و تأثیرات زیست محیطی آن در جنوب‌ کشور‌ [دوره 34، شماره 48، 1387]

ش

 • شاخص آلودگی پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های یانگ [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • شاخص اهمیت(IV) تعیین تیپ‌های جنگلی برمبنای شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خص اهمیت(IV) درجهت‌های جغرافیایی جنگل‌های پایین‌بند خانیکان چالوس [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • شاخص بیولوژیک ارزیابی کیفی رودخانه‌های منتهی به تالاب انزلی بر اساس جوامع کفزیان [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • شاه کولی بررسی جمعیت ماهی در خطر تهدید شاه کولی در رودخانه‌های هراز و شیرودChalcalburnus chalcoides [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • شبکة توزیع بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • شبیه‌سازی – انتقال جرم – غیر‌دائم مدل‌سازی و شبیه‌سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • شیراز بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • شناسایی شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • شهر سقز بررسی وضعیت توسعة فیزیکی شهر سقز و تعیین جهات بهینة توسعه آتی آن [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • شهرک صنعتی مراغه تأثیر پساب‌های شهرک صنعتی مراغه برآلودگی آبهای زیرزمینی‌‌دشت مراغه-بناب [دوره 34، شماره 45، 1387]

ض

 • ضریب زوال بررسی تأثیر عدم قطعیت ضریب زوال بر نتایج مدل سازی کیفیت آب رودخانة زرجوب [دوره 34، شماره 45، 1387]

ع

 • عدم دقت کنتور‌ها بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • عناصر سنگین سهم منابع طبیعی و انسان‌ساخت در توزیع عناصر سنگین در رسوب مغزی در دریاچة زریوار [دوره 34، شماره 47، 1387]

ف

 • فاضلاب بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه‌ای تحت آبیاری با فاضلاب درجنوب تهران "مطالعه موردی : ذرت ویونجه" [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • فاضلاب شهری تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • فاضلاب صنعتی فیبر کاربرد جاذب‌های طبیعی در حذف COD ازفاضلاب صنایع سلولزی [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • فرایند خود توضیح جمعی میانگین متحرک پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های یانگ [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • فرانسه تأثیرهمزیستی اکتومیکوریزی قارچ Hebeloma cylindrosporumبر رشد pinus pinaster [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • فضای سبز تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • فضاهای پر تعیین ردپای اکولوژیکی در نواحی شهری پرتراکم و بلندمرتبه (نمونة مورد مطالعه:محلة الهیه تهران) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • فضاهای‌های سبز و باز تعیین ردپای اکولوژیکی در نواحی شهری پرتراکم و بلندمرتبه (نمونة مورد مطالعه:محلة الهیه تهران) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • فعال سازی کاربرد جاذب‌های طبیعی در حذف COD ازفاضلاب صنایع سلولزی [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • فلزات سنگین مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • فلزات سنگین بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه‌ای تحت آبیاری با فاضلاب درجنوب تهران "مطالعه موردی : ذرت ویونجه" [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • فلور بررسی فلور و رویشگاههای منطقة حفاظت شدة مند (استان بوشهر) [دوره 34، شماره 46، 1387]

ق

 • قطعه قطعه شدن لکه اکوسیستمی ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار [دوره 34، شماره 45، 1387]

ک

 • کاربری اراضی مقایسة آثار زیست‌محیطی تغییر کاربری اراضی بر تغییر پوشش گیاهی و دمای سطحی در مناطق شهری و غیرشهری با به‌کارگیری سنجش از دور [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • کارخانه‌های کاوه سودا و کاغذ سازی تأثیر پساب‌های شهرک صنعتی مراغه برآلودگی آبهای زیرزمینی‌‌دشت مراغه-بناب [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • کیاشهر شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • کانال دایره‌ای مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • کیفیت کمپوست بررسی وضعیت کیفی کمپوست در ایران و نیازهای کنترل کیفیت و استانداردها [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • کفزیان ارزیابی کیفی رودخانه‌های منتهی به تالاب انزلی بر اساس جوامع کفزیان [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • کلاردشت بررسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط‌زیست درکلاردشت (آسیب‌شناسی، عارضه‌یابی و نظریه‌پردازی) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • کلروفیل آ خصوصیات کلروفیل آ و تغییرات فصلی آن در فلات قارة جنوبی دریای خزر [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • کهور ایرانی وضعیت اکولوژیکی کهورایرانی ‌Prosopis cineraria و تأثیرات زیست محیطی آن در جنوب‌ کشور‌ [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • کوهسالان کردستان تجزیه و تحلیل تنوع گونه‌ای در گروه گونه‌های اکولوژیک (مطالعة موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان) [دوره 34، شماره 46، 1387]

گ

 • گربایگان فسا مقایسة توان ترسیب کربن سه گونة بوته‌ای گل آفتابی، سیاه گینه و درمنة دشتی در مراتع خشک ایران (مطالعة موردی: دشت گربایگان فسا) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • گردشگری امکان سنجی توانمندی‌های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • گروه گونه‌های اکولوژیک تجزیه و تحلیل تنوع گونه‌ای در گروه گونه‌های اکولوژیک (مطالعة موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • گیلان بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • گیلان شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • گونة‌ نادر تجزیه و تحلیل تنوع گونه‌ای در گروه گونه‌های اکولوژیک (مطالعة موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان) [دوره 34، شماره 46، 1387]

ل

 • لغزش بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل [دوره 34، شماره 46، 1387]

م

 • ماهوارة لندست مقایسة آثار زیست‌محیطی تغییر کاربری اراضی بر تغییر پوشش گیاهی و دمای سطحی در مناطق شهری و غیرشهری با به‌کارگیری سنجش از دور [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • متریک‌های سیمای سرزمین تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • محیط زیست خصوصیات کلروفیل آ و تغییرات فصلی آن در فلات قارة جنوبی دریای خزر [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • محیط زیست روشی جدید در بهره‌برداری از منابع آب حوزه‌های آبریز مناطق خشک( مطالعة موردی: سد مروست) [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • محیط زیست غیر‌فیزیکی الگویی برای تحدید محدودة مطالعاتی در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط زیست (با استفاده از :شش مطالعة موردی) [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • محیط زیست فیزیکی الگویی برای تحدید محدودة مطالعاتی در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط زیست (با استفاده از :شش مطالعة موردی) [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • مدل روشی جدید در بهره‌برداری از منابع آب حوزه‌های آبریز مناطق خشک( مطالعة موردی: سد مروست) [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • مدل QUAL2E بررسی تأثیر عدم قطعیت ضریب زوال بر نتایج مدل سازی کیفیت آب رودخانة زرجوب [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی و شبیه‌سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • مراتع خشک مقایسة توان ترسیب کربن سه گونة بوته‌ای گل آفتابی، سیاه گینه و درمنة دشتی در مراتع خشک ایران (مطالعة موردی: دشت گربایگان فسا) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • مروست روشی جدید در بهره‌برداری از منابع آب حوزه‌های آبریز مناطق خشک( مطالعة موردی: سد مروست) [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • مشارکت عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان‌های غیردولتی در حفاظت از محیط‌زیست [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • مصرف زمین تعیین ردپای اکولوژیکی در نواحی شهری پرتراکم و بلندمرتبه (نمونة مورد مطالعه:محلة الهیه تهران) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • معیار آکائیک پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های یانگ [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • معیار بنزین پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های یانگ [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • معدن سرب فیض آباد راور آلودگی به سرب و اثرآن بر اندیس‌های خونی در حوالی معدن سرب فیض‌آباد راور [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • مقیاس تغییر مقیاس در ارزیابی پیامد فعالیت‌ها بر محیط‌ زیست(نمونه‌های مورد مطالعه: سد سفید رود ایران و سد هایزوکا ژاپن) [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • مقاومت الکتریکی بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • مکتب انتقادی بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • میکروارگانیزم‏ها حذف بیولوژیکی گوگرد از زغال سنگ با استفاده از باکتری‌های تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیواکسیدانس [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • ممرز و انجیلی تعیین تیپ‌های جنگلی برمبنای شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خص اهمیت(IV) درجهت‌های جغرافیایی جنگل‌های پایین‌بند خانیکان چالوس [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • مناطق تالابی پرندگان آبزی زمستان‏گذران در تالاب‌های گیلان، مازندران و گلستان و طبقه‏بندی ارزشی این تالاب‌ها بر اساس معیارهای پرندگان [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • مناطق حفاظت شده خجیر و سرخه حصار ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • مند بررسی فلور و رویشگاههای منطقة حفاظت شدة مند (استان بوشهر) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • منطقة حفاظت شدة کالمند بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • منطقه حفاظت شده بررسی فلور و رویشگاههای منطقة حفاظت شدة مند (استان بوشهر) [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • مواد زاید باقیمانده مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • مواد مغذی بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • مواد مغذی گیاهان خصوصیات کلروفیل آ و تغییرات فصلی آن در فلات قارة جنوبی دریای خزر [دوره 34، شماره 45، 1387]

ن

 • ناحیة‌ صحارا ‌ وضعیت اکولوژیکی کهورایرانی ‌Prosopis cineraria و تأثیرات زیست محیطی آن در جنوب‌ کشور‌ [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • ناحیه رویشی ایران و تورانی شناسایی و معرفی توده‌های جنگلی طبیعی استان تهران [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • ناحیه ساحلی ارزیابی حساسیت زیست‌محیطی سواحل شمالی خلیج فارس با توجه به ارزش‌های حفاظتی و کانون‌های آلوده‌ساز [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • نرخ بازگشت سرمایه امکان‌سنجی اقتصادی جایگزینی CNG به‌جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • نسبت ارزش فعلی خالص امکان‌سنجی اقتصادی جایگزینی CNG به‌جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • نفوذ آب شور بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • نمایه تنوع ارزیابی کیفی رودخانه‌های منتهی به تالاب انزلی بر اساس جوامع کفزیان [دوره 34، شماره 45، 1387]
 • نمودارهای ترکیبی بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • نمودارهای خوشه ای بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری [دوره 34، شماره 47، 1387]

و

 • ورامین بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • ویژگی‌های‌ اکولوژیکی وضعیت اکولوژیکی کهورایرانی ‌Prosopis cineraria و تأثیرات زیست محیطی آن در جنوب‌ کشور‌ [دوره 34، شماره 48، 1387]

ه

 • هیدروکربورهای پلی آروماتیک تعیین پراکنش ترکیبات سرطانزای پلی آروماتیک (PAHs) در هوا با استفاده از مدلسازی در GIS ( مطالعة موردی: تهران) [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • همبستگی بررسی نفوذ آب شور در آبخوان شهر ساری [دوره 34، شماره 47، 1387]
 • همزیستی تأثیرهمزیستی اکتومیکوریزی قارچ Hebeloma cylindrosporumبر رشد pinus pinaster [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • هویت اجتماعی بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی [دوره 34، شماره 46، 1387]

ی

 • یزد بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد [دوره 34، شماره 46، 1387]
 • یگان‌های زیست‌محیطی پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی [دوره 34، شماره 48، 1387]
 • یونجه بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه‌ای تحت آبیاری با فاضلاب درجنوب تهران "مطالعه موردی : ذرت ویونجه" [دوره 34، شماره 48، 1387]