سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مجله به صورت آنلاین در سایت jes.ut.ac.ir موجود می باشد و با توجه به رسالت مجله در جهت حفظ اندوخته های محیط زیستی از اشتراک چاپی  معذور می باشیم.