نمایه نویسندگان

ا

 • اسدی، زهرا تاثیر سالیسیلات بر جمعیت باکتریهای تجزیه کننده نفتالین در آزمایشگاه و خاک [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • الحق، محبوب گزارش لایهه ، پیش زمینه توسعه پایدار (از فکر تا عمل) [دوره 27، شماره 28، 1380]

ب

 • بحرینی، دکتر حسین توسعه شهری پایدار : از فکر تا عمل [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • بحرینی، دکتر سید حسین برنامه ریزی منظوردار با روشهای ساده پهنه بندی سرزمین [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • بختیاری، علیرضا ریاحی تعیین میزان و نحوی تغییرات فلزات (Cd-Pb) در بافتهای مختلف تعدادی از گونه های ماهی رودخانه هراز ( استان مازندران – ایران ) [دوره 27، شماره 27، 1380]

ت

 • ترابیان، دکتر علی بررسی اثر زمان بی هوازی و عمر لجن بر حذف بیولوژیکی فسفر در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • ترابیان، علی بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از کودهای کمپوست در ایران [دوره 27، شماره 28، 1380]

ج

 • جعفری، دکتر حمیدرضا کاربرد سیستماتیک مدل تخریب در ارزیابی اثرات توسعه بر روی حوضه آبخیز سد لتیان [دوره 27، شماره 27، 1380]

ح

ر

ز

 • زاده، دکتر محمد نقی جهانبینی اسلامی توسعه پایدار و شهرهای بیابانی ایران [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • زاده، مهندس بهنوش امین بررسی اثر زمان بی هوازی و عمر لجن بر حذف بیولوژیکی فسفر در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • زاده، یونس یعقوب اندازه گیری مقایسه عناصر سنگین ( کادمیم ، نیکل ، سرب و روی ) در برخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus در ناحیه بوشهر . [دوره 27، شماره 28، 1380]

س

 • ساری، عباس اسماعیلی اندازه گیری مقایسه عناصر سنگین ( کادمیم ، نیکل ، سرب و روی ) در برخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus در ناحیه بوشهر . [دوره 27، شماره 28، 1380]

ص

ط

ع

 • عبدلی، محمد علی سیستم های جمع آوری شیرابه در محلهای دفن مواد زاید جامد شهری مطالعه موردی: شهرستان بابل [دوره 27، شماره 28، 1380]
 • عمرانی، قاسمعلی بررسی جنبه های زیست محیطی ایستگاه انتقال مواد زاید جامد در شهر تهران ( مطالعه موردی مناطق 2 ، 5 و 15) [دوره 27، شماره 28، 1380]

ف

 • فیاض، ریما محدوده آسایش حرارتی در تهران [دوره 27، شماره 28، 1380]
 • فریادی، شهرزاد ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران [دوره 27، شماره 28، 1380]
 • فرانک، ژان گزارش لایهه ، پیش زمینه توسعه پایدار (از فکر تا عمل) [دوره 27، شماره 28، 1380]

ق

 • قاسمپوری، سید محمود اندازه گیری مقایسه عناصر سنگین ( کادمیم ، نیکل ، سرب و روی ) در برخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus در ناحیه بوشهر . [دوره 27، شماره 28، 1380]

ک

م

 • مجنونیان، مهندس هنریک ارزیابی توان زیست محیطی پناهگاه حیات وحش لوندویل [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • محفوظی، مهندس محسن آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • مخدوم، دکتر مجید آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • مصدق، احمد درخت سرخدار [دوره 27، شماره 28، 1380]
 • معماریان، مهندس رامین ارزیابی نشانزدهای زیست محیطی بر شرق استان تهران [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • مقدم، مهسا رضایی بررسی جنبه های زیست محیطی ایستگاه انتقال مواد زاید جامد در شهر تهران ( مطالعه موردی مناطق 2 ، 5 و 15) [دوره 27، شماره 28، 1380]
 • مکنون، دکتر رضا توسعه شهری پایدار : از فکر تا عمل [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • ملکی، مهندس محمد رضا نیکی بررسی اثر زمان بی هوازی و عمر لجن بر حذف بیولوژیکی فسفر در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی [دوره 27، شماره 27، 1380]
 • منوری، سید مسعود بررسی جنبه های زیست محیطی ایستگاه انتقال مواد زاید جامد در شهر تهران ( مطالعه موردی مناطق 2 ، 5 و 15) [دوره 27، شماره 28، 1380]
 • مهاجرانی، مصطفی گزارش لایهه ، پیش زمینه توسعه پایدار (از فکر تا عمل) [دوره 27، شماره 28، 1380]
 • مهجوری، مریم بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از کودهای کمپوست در ایران [دوره 27، شماره 28، 1380]

ن

 • نصیری، پروین بررسی جنبه های زیست محیطی ایستگاه انتقال مواد زاید جامد در شهر تهران ( مطالعه موردی مناطق 2 ، 5 و 15) [دوره 27، شماره 28، 1380]

ی

 • یاوری، احمد رضا شناخت عوامل موثر تغییر ساختاری در نظامهای بهره برداری ، تخصیص و حفاظت از منابع پایه کوهستانهای ایران ؛ ناحیه البرز مرکزی [دوره 27، شماره 28، 1380]
 • یاوری، دکتر احمد رضا برنامه ریزی منظوردار با روشهای ساده پهنه بندی سرزمین [دوره 27، شماره 27، 1380]