نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیوند، مهندس حسین بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در دو گونه مرتعی DACTYLIS GLOMERATA AND ERAGROSTIS CURVULA [دوره 26، شماره 25، 1379]

ا

 • الهی، دکتر جلال ولی فون ماهیان ارزشمند ایران در معرض مخاطرات زیست محیطی [دوره 26، شماره 25، 1379]
 • ایمنی، فرهاد نقش سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط زیست در ایران [دوره 26، شماره 26، 1379]

ب

 • بحرینی، سید حسین نقش سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط زیست در ایران [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • بهجو، آناهیتا آلودگی هوا در اطراف ساختمانهای بلند [دوره 26، شماره 25، 1379]

پ

ت

 • ترابیان، دکتر علی حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی [دوره 26، شماره 25، 1379]
 • ترابیان، علی تثبیت فلزات سنگین در اراضی کشاورزی جنوب تهران [دوره 26، شماره 26، 1379]

ج

 • جعفری، دکتر محمد بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در دو گونه مرتعی DACTYLIS GLOMERATA AND ERAGROSTIS CURVULA [دوره 26، شماره 25، 1379]

ح

د

 • درگاهی، محمد دهدار آمایش سرزمین حوزه های جنگلی ارسباران [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • دزیانی، سمانه ارئه روشی نوین برای تعیین میزان پارکهای محلی در شهر گرگان با مقایسه با اصول استانداردهای معماری سیمای محیط [دوره 26، شماره 26، 1379]

ر

 • راد، بهروز بهروزی بررسی برای شناسائی ( فون ) پرندگان استان مرکزی [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • رحمانی، حمیدرضا آلودگی گیاه بوسیله سرب حاصل از وسائط نقلیه در محدوده برخی از بزرگراههای ایران [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • رحمتیان، مرتضی قیمت گذاری مواهب زیست محیطی جنگل دست کاشت گربایگان با استفاده از مدل بسط نظام هزینه خطی (ELES) [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • رضایی، دکتر بهرام مطالعه و بررسی کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از پساب کارخانه زغالشویی زیر آب [دوره 26، شماره 25، 1379]

ز

 • زادگان، حسن کریم قیمت گذاری مواهب زیست محیطی جنگل دست کاشت گربایگان با استفاده از مدل بسط نظام هزینه خطی (ELES) [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • زاده، بهناز امین تاثیرات برجسازی در محیط شهری :محله الهیه – تهران [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • زاده، سید محمد علی شریعت بررسی برای شناسائی ( فون ) پرندگان استان مرکزی [دوره 26، شماره 26، 1379]

س

 • سعدیان، مهنس فرید بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در دو گونه مرتعی DACTYLIS GLOMERATA AND ERAGROSTIS CURVULA [دوره 26، شماره 25، 1379]

ش

ص

 • صابری، مجید مدیریت محیط زیست رودخانه سیاهرود و بررسی اقتصادی تصفیه پسابهای ورودی به رودخانه [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • صادقی، شهرام تثبیت فلزات سنگین در اراضی کشاورزی جنوب تهران [دوره 26، شماره 26، 1379]

ط

ع

 • عباسپور، دکتر مجید آلودگی هوا در اطراف ساختمانهای بلند [دوره 26، شماره 25، 1379]
 • علایی، دکتر ابراهیم مطالعه فلورستیک مناطق نفت خیز جنوب تهران [دوره 26، شماره 25، 1379]
 • علائی، ابراهیم مطالعات بر روی هالوفیتهای مناطق نفت خیز در جنوب غربی ایران I- توزیع و ترکیب فلورستیک [دوره 26، شماره 26، 1379]

ف

 • فریادی، شهرزاد بررسی تحولات اندیشه های موثر بر شکل گیری اصول طراحی منظر شهری در قرن بیستم و پس از آن [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • فرزانه، مهندس زهره بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در دو گونه مرتعی DACTYLIS GLOMERATA AND ERAGROSTIS CURVULA [دوره 26، شماره 25، 1379]

ق

 • قهرمان، احمد مطالعات بر روی هالوفیتهای مناطق نفت خیز در جنوب غربی ایران I- توزیع و ترکیب فلورستیک [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • قهرمان، دکتر احمد مطالعه فلورستیک مناطق نفت خیز جنوب تهران [دوره 26، شماره 25، 1379]

ک

 • کاظمی، زیبا مدیریت محیط زیست رودخانه سیاهرود و بررسی اقتصادی تصفیه پسابهای ورودی به رودخانه [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • کرباسی، عبدالرضا مدیریت محیط زیست رودخانه سیاهرود و بررسی اقتصادی تصفیه پسابهای ورودی به رودخانه [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • کلباسی، محمود آلودگی گیاه بوسیله سرب حاصل از وسائط نقلیه در محدوده برخی از بزرگراههای ایران [دوره 26، شماره 26، 1379]

م

 • محمودی، محمود قیمت گذاری مواهب زیست محیطی جنگل دست کاشت گربایگان با استفاده از مدل بسط نظام هزینه خطی (ELES) [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • مخدوم، دکتر مجید بررسی روشهای ارزیابی توان اکولوژیک جنگل [دوره 26، شماره 25، 1379]
 • مخدوم، مجید آمایش سرزمین حوزه های جنگلی ارسباران [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • میکائیلی، علیرضا ارئه روشی نوین برای تعیین میزان پارکهای محلی در شهر گرگان با مقایسه با اصول استانداردهای معماری سیمای محیط [دوره 26، شماره 26، 1379]
 • مهاجرانی، دکتر باقر مطالعه فلورستیک مناطق نفت خیز جنوب تهران [دوره 26، شماره 25، 1379]
 • مهردادی، دکتر ناصر حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی [دوره 26، شماره 25، 1379]
 • مهردادی، دکتر ناصر مطالعه و بررسی کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از پساب کارخانه زغالشویی زیر آب [دوره 26، شماره 25، 1379]

ن

ه