نمایه نویسندگان

آ

ا

  • افشار، نزهت امامی حاملگی ناخواسته و ارتباط چند متغییر دموگرافی- اجتماعی و روشهای پیشگیری در بین مراجعین به مراکز درمانی- بهداشتی جنوب تهران [دوره 16، شماره 16، 1370]
  • اهری، مهندس زهرا حاشیه ومسکن در شهرکهای حاشیه ای تهران [دوره 16، شماره 16، 1370]

ج

خ

ز

ش

  • شفیعی، دکتر فروغ حاملگی ناخواسته و ارتباط چند متغییر دموگرافی- اجتماعی و روشهای پیشگیری در بین مراجعین به مراکز درمانی- بهداشتی جنوب تهران [دوره 16، شماره 16، 1370]

م

  • مجیدمخدوم، دکتر وضعیت محیط زیست جهان در سال 1991 [دوره 16، شماره 16، 1370]
  • مجنونیان، مهندس هنریک تحلیلی از وضعیت مناطق چهارگانه حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت [دوره 16، شماره 16، 1370]
  • مخدوم، دکتر مجید ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه گیلان و مازندران برای توسعه شهری ‘ صنعتی و روستایی و توریسم [دوره 16، شماره 16، 1370]
  • میرزایی، دکتر محمد روند تغییرات در توزیع جمعیت و توزیع منابع [دوره 16، شماره 16، 1370]
  • مهاجرانی، دکتر مصطفی گزارشی از : کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه از 3 تا 14 جون 1992 [دوره 16، شماره 16، 1370]

ن