نمایه نویسندگان

ا

ب

چ

خ

س

ص

ع

ف

ک

  • کازرونی، دکتر جهانگیر بررسی عوامل سرطانزای محیطی ترکیبات نیتروزامینی و اثرات سرطان زائی آنها [دوره 8، شماره 8، 1356]
  • کازرونی، فریال مواد پاک کننده (دترژان ها) واثرهای آنها بر محیط زیست [دوره 8، شماره 8، 1356]
  • کوپاهی، دکتر مجید نقش الگوهای شبیه سازی در ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها ی عمرانی [دوره 8، شماره 8، 1356]
  • کوچکی، دکتر عوض ماهیت و دامنه تغییرات واکنش گیاهان نسبت به آلودگی هوا [دوره 8، شماره 8، 1356]
  • کیومهر، دکتر ناصر بررسی فیتو شیمی گیاهان ایران(قسمت اول) [دوره 8، شماره 8، 1356]

م

ن